Title: Chladenie elektrostatických meničov tepelnými trubicami
Authors: Čaja, Alexander
Malcho, Milan
Jandačka, Jozef
Nemec, Patrik
Citation: Electroscope. 2013, č. 4, NZEE 2013.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo4_2013/r7c4c1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6206
ISSN: 1802-4564
Keywords: elektrostatické měniče;chlazení;tepelná trubice
Keywords in different language: electrostatic transducers;cooling;heat pipe
Abstract: V posledních letech se zaznamenal znační rozmach miniaturizace některých tepelně zatěžovaných zařízení hlavně v elektrotechnickém průmyslu a v mechatronice. Navrhují a vyrábějí se stále složitější a energeticky náročnější zařízení. Na druhé straně je tendence, aby tyto zařízení byli stále menší při zachovaní původního výkonu, nebo dokonce při jeho zvýšení. Když je zařízení výkonnější, pak má většinou i vyšší tepelný stratový výkon, který je potřebné z důvodu udržení bezpečných pracovních teplot odvést. Příspěvek se věnuje problematice odvodu tepla z elektrostatického měniče pomoci žebrovaného chladiče nebo tepelní trubice. Běžně se pro chlazení elektrostatických součástek využívají různé typy chlazení pomocí žebrovaných chladičů, které využívají princip volné, častěji ale nucené konvekce. Pro dosažení nucené konvekci se využívají různé ventilátory, což má za následek zvýšení rizika poruch, protože tyto zařízení obsahují pohybliví části. Proto se vyvíjejí takové typy chlazení, které by tyhle ventilátory nepotřebovali, ale aby byli dostatečně výkonné na chlazení požadovaných elektrických součástek. Jako perspektivní se jeví použití tepelných trubic. Tepelní trubice je zařízení, které dokáže transportovat teplo od zdroje na místo s nižší teplotou a tam jej odevzdat do okolí přirozenou konvekci přes žebra. Zde v příspěvku je porovnaní schopnosti odvádět teplo z elektrostatického měniče třemi různými způsoby při stejných počátečních podmínkách.
Abstract in different language: In recent years saw a great increase miniaturization of some heat-stressed equipment mainly in electronics and mechatronics. Design and produce a more complex and energy-consuming equipment. On the other hand, there is a tendency that these devices have been getting smaller while retaining full performance, or even while improving performance. When the device is efficient, then the majority even higher heat loss-making power, which is necessary in order to maintain safe operating temperatures due. The paper deals with the problem of heat dissipation of electrostatic converters using a ribbed radiator or heat pipes. Normally for cooling electrostatic devices use different types of cooling using finned heat sinks that use the principle of free or forced convection often. To achieve the forced convection is used by various fans, resulting in increased risk of failure, because these devices have moving parts. Therefore developing such types cooling that these fans not need but to be powerful enough to cool the required electrical components. As a prospective cooling appears use of heat pipes. Heat pipe is a device that can transport heat from the source to a lower temperature and then handed over to the surroundings natural convection through the ribs. Here in the paper is to compare the ability to dissipate heat from electrostatic converters in three different ways at the same initial conditions.
Rights: © 2013 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 4 (2013)
Číslo 4 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r7c4c1.pdfPlný text523,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6206

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.