Title: Uzatvorené cykly biosystému a energie pod vplyvom civilizácie
Authors: Dostál, Zdeněk
Citation: Electroscope. 2013, č. 4, NZEE 2013.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo4_2013/r7c4c7.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6212
ISSN: 1802-4564
Keywords: biosystém;biocykly;energetický tok;alternativní zdroje energie
Keywords in different language: biosystem;biocycles;energy flow;renewable energy resources
Abstract in different language: The basic objective of energy flow is to the development of human populations complemented by social laws. Social laws are increasingly diverted from natural laws. Effect of the rich and powerful but directed all the benefits to your advantage and regardless of ordinary citizens. The company is so deformed, which results in the destruction of the environment. Is the option to relieve the pressure of social laws, the use of renewable energy resources. It will strengthen the resistance against possible disruptions for various reasons. One of the central issues of the renewable energy implementation is cost recovery, but they must be evaluated completely from a different perspective.
Základný objektívny tok energie je s vývojom populácie ľudí doplňovaný spoločenskými zákonmi. Spoločenské zákony sú stále viacej odkláňané od prírodných zákonov. Vplyv bohatých a mocných však smeruje všetky výhody ku svojmu prospechu a bez ohľadu na radových občanov. Spoločnosť sa tak deformuje, čo sa prejavuje na ničení životného prostredia. Možnosť, ako zmierniť tlak sociálnych zákonov, je využívať obnoviteľné zdroje energie. Posilní sa tak odolnosť proti prípadným výpadkom z rôznych príčin. Jednu zo základných otázok implementácie obnoviteľných zdrojov energie je návratnosť nákladov, ktorú ale treba hodnotiť celkom z iného uhla pohľadu.
Rights: © 2013 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 4 (2013)
Číslo 4 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r7c4c7.pdfPlný text743,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6212

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.