Title: Dělostřelecký pluk 2 a jeho význam v dějinách města Plzně (1920-1939)
Other Titles: 2nd Artillery Regiment and his importance in the history of Pilsen (1920-1939)
Authors: Kupka, Jan
Advisor: Hus, Miroslav
Referee: Jeřábek, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7011
Keywords: Československo;armáda;dělostřelectvo;pluk;Plzeň;1920-1939
Keywords in different language: Czechoslovakia;army;artillery;regiment;Pilsen;1920-1939
Abstract: Práce se zabývá vojenským tělesem branné moci Republiky československé mezi lety 1920-1939. Popisuje historický, kulturní a společenský vývoj dělostřeleckého pluku 2 dislokovaného od roku 1920 do roku 1939 v kasárnách v Plzni a ve Stříbře. V práci je rozpracována kromě důležitých historických mezníků, činnost a plnění úkolů pluku v době mnichovské krize, výzbroj a výstroj. Lehký dělostřelecký pluk 2, jak se útvar nazýval do roku 1923, vznikl unifikací armády v roce 1920 přejmenováním z pluku polního dělostřelectva č. 3. V té době byl pluk umístěn na Slovensku, od října 1920 se pluk nacházel v Plzni. Ubytován byl v dělostřeleckých kasárnách v Plzni na Borech. V říjnu 1924 byl u pluku vytvořen III. oddíl., který se v roce 1925 přestěhoval do Stříbra. V roce 1923 došlo ke změně v názvu pluku na dělostřelecký pluk 2. V červnu 1930 obdržel útvar dělostřeleckou standartu. V roce 1938 se pluk skládal z velitelství pluku včetně hospodářské správy, technické správy a spojovací baterie, I. oddílu, II. oddílu, III. oddílu (každý oddíl měl po třech bateriích), náhradního oddílu a asanační roty 2. Prvním velitelem byl plk. děl. Hugo Rakušan, posledním velitelem plk. děl. Jan Vlachý. Za mobilizace na podzim 1938 se pluk zdvojil a vytvořil mobilizační útvar. Mírový dělostřelecký pluk 2 se přečísloval na dělostřelecký pluk 32, jehož jednotky byly v podřízenosti Hraničního pásma 32 a Skupiny 1. Mobilizační těleso převzalo název mírového dělostřeleckého pluku 2 a bylo ponecháno jako manévrovací síla 2. divise. Pluk zanikl v roce 1939 německou okupací českých zemí.
Abstract in different language: The work deals with a military body of the armed power in Czechoslovakia between years 1920-1939. It describes historical, cultural and social development of the 2nd Artillery Regiment located since 1920 by the year 1939 in barracks in Pilsen and in Stříbro. There is - except of important historical limits, working and performance of the tasks in the regiment during Munich dictate crisis - munitions and the equipment of the regiment. The 2nd Light Artillery Regiment, how formation had a name by the year 1923, arose by a unification of armies in the year 1920 by renaming from The Regiment of the Field Artillery No. 3. At that time the regiment was set in Slovakia, from October 1920 the regiment was in Pilsen. It was settled in the artillery barracks in Pilsen in Bory. In October 1924 there was created IIIrd troop, which in the year 1925 moved to Stříbro. In the year 1923 the name of the regiment was changed to the 2nd Artillery Regiment. In July 1930 this formation got an artillery standard. In the year 1938 the regiment consisted of the command of the regiment included an economic repair, technical repair and connecting battery, Ist troop, IInd troop, IIIrd troop (each troop had three batteries ),a reserve division and a decontamination quarter troop 2. The first master was Col. Hugo Rakušan, the last master was Col. Jan Vlachý. During a mobilisation in autumn 1938 the regiment doubled and made a mobilization formation. The peace-time 2nd Artillery Regiment was renumbered to the 32nd Artillery Regiment whose units were in a subordination of Border 32 and Group 1. The mobilization organ undertook a name of the peace-time 2nd Artillery Regiment and was left as a manoeuvring force of the 2nd division. The regiment was disbanded in the year 1939 by German occupation in Czechoslovakia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-2013-Jan-Kupka.pdfPlný text práce707,26 kBAdobe PDFView/Open
Kupka_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
Kupka_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Kupka_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce512,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7011

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.