Název: Odraz morové epidemie ve středověké společnosti
Další názvy: Reflection of the plague epidemic in medieval society
Autoři: Maňasová, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Kodetová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7019
Klíčová slova: černá smrt;morová epidemie;mor;Yersinia pestis;středověká společnost;středověké město;středověký venkov;ekonomické změny;sociální změny;náboženské změny;Židé;Flagelantské hnutí
Klíčová slova v dalším jazyce: black death;plague epidemic;plague;Yersinia pestis;medieval society;medieval town;medieval countryside;economic changes;social changes;religious changes;medieval death;Jews;Flagellant movement
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje změnám ve středověké společnosti, které způsobila Černá smrt a následující morové epidemie v Evropě, se zaměřením na druhou polovinu 14. století. Cílem práce je analyzování proměn v sociálně-kulturních, nábožensko-morálních a hospodářsko-ekonomických aspektech společnosti, které mor zapříčinil. V úvodu je představena morová epidemie z lékařského hlediska a zmiňuje i obecné informace a okolnosti jejího šíření. Práce by měla především vystihnout vliv morových epidemií na život jednotlivých skupin obyvatel s důrazem na změnu společenských poměrů a na přeskupení hodnot. Práce využívá dostupných relevantních pramenů a odborné literatury či odborných článků v českém a anglickém jazyce.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor work deals with changes of medieval society, which were caused by the Black Death, and following plague epidemic in Europe, with orientation on the second half of 14th century. The aim of the work is analysis of changes in socio-cultural, religion-moral and agriculture-economic aspects of society which were caused by plague. The plague epidemic is introduced from the medical point of view and general information and its spread are also mentioned. This work could firstly give a true picture of the influence of plague epidemic on the life of different social classes with the emphasis on the changes of social conditions and rearrangement of values. Available and relevant sources and professional literature and articles in Czech and English were used in this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Manasova_Denisa_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce593,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Manasova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Manasova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce888,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Manasova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce319,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7019

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.