Title: Somálsko v průběhu studené války
Other Titles: Somalia during cold war
Authors: Nedvěd, Pavel
Advisor: Záhořík, Jan
Referee: Strych, Filip
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7021
Keywords: Somálsko;kolonie;politika;mezinárodní vztahy;Siad Barré;pansomalismus;studená válka;Spojené státy americké;Svaz sovětských socialistických republik;občanská válka
Keywords in different language: Somalia;colonies;politics;international relations;Siad Barré;pansomalism;cold war;United States of America;Union of soviet socialist republics;civil war
Abstract: Bakalářská práce se zabývá historií Somálska od druhé světové války do pádu režimu Siada Barrého. Úkolem práce je na základě studií odborné literatury rozebrat vnitřní a zahraniční politiku země v průběhu studené války. Práce má pomoci určit důvody, které vedly k občanské válce a nestabilitě v Somálsku. Jde především o odkaz koloniální historie a rozdělení somálského národa, vedoucí ke vzniku hnutí pansomalismu a hraničním konfliktům. Dále změny směřování zahraniční politiky střídající obě strany bipolárně rozděleného světa. Posledním důležitým faktorem je potlačování tradičního klanového systému revolučním režimem, vedoucím k nepokojům, následnému pádu režimu a novým konfliktům o moc nad zemí.
Abstract in different language: The main theme of the Bachelor thesis is the history of Somalia since the Second World War to the fall of Siad Barre's regime. The focus of the thesis is to analyze international and domestic politics during the Cold War on the basis of technical studies. The results of this thesis will help to determine the reasons leading to a civil war and unstability in Somalia, mainly the legacy of colonial history and division of Somali nation, causing a creation of pansomali movement and border disputes, followed by shiftings in the international politics towards both sides of the bipolar world. The final factor of importance is an oppression of the traditional clan system by the revolutionary government resulting in uprisings, end of the regime and new conflicts over the power in the state currently without its ruler.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Nedved 2013.pdfPlný text práce292,35 kBAdobe PDFView/Open
Nedved_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce828,06 kBAdobe PDFView/Open
Nedved_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Nedved_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce377,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7021

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.