Název: Somálsko v průběhu studené války
Další názvy: Somalia during cold war
Autoři: Nedvěd, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Záhořík, Jan
Oponent: Strych, Filip
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7021
Klíčová slova: Somálsko;kolonie;politika;mezinárodní vztahy;Siad Barré;pansomalismus;studená válka;Spojené státy americké;Svaz sovětských socialistických republik;občanská válka
Klíčová slova v dalším jazyce: Somalia;colonies;politics;international relations;Siad Barré;pansomalism;cold war;United States of America;Union of soviet socialist republics;civil war
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá historií Somálska od druhé světové války do pádu režimu Siada Barrého. Úkolem práce je na základě studií odborné literatury rozebrat vnitřní a zahraniční politiku země v průběhu studené války. Práce má pomoci určit důvody, které vedly k občanské válce a nestabilitě v Somálsku. Jde především o odkaz koloniální historie a rozdělení somálského národa, vedoucí ke vzniku hnutí pansomalismu a hraničním konfliktům. Dále změny směřování zahraniční politiky střídající obě strany bipolárně rozděleného světa. Posledním důležitým faktorem je potlačování tradičního klanového systému revolučním režimem, vedoucím k nepokojům, následnému pádu režimu a novým konfliktům o moc nad zemí.
Abstrakt v dalším jazyce: The main theme of the Bachelor thesis is the history of Somalia since the Second World War to the fall of Siad Barre's regime. The focus of the thesis is to analyze international and domestic politics during the Cold War on the basis of technical studies. The results of this thesis will help to determine the reasons leading to a civil war and unstability in Somalia, mainly the legacy of colonial history and division of Somali nation, causing a creation of pansomali movement and border disputes, followed by shiftings in the international politics towards both sides of the bipolar world. The final factor of importance is an oppression of the traditional clan system by the revolutionary government resulting in uprisings, end of the regime and new conflicts over the power in the state currently without its ruler.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHV) / Bachelor´s works (DHS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Nedved 2013.pdfPlný text práce292,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nedved_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce828,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nedved_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nedved_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce377,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7021

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.