Název: Pád druhého francouzského císařství
Další názvy: The Fall of the Second French Empire
Autoři: Šmejkalová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Kodet, Roman
Oponent: Budil, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7027
Klíčová slova: Napoleon III.;druhé císařství;opozice;Francie;1852;1870;prusko-francouzská válka
Klíčová slova v dalším jazyce: Napoleon III;second french empire;opposition;France;1852;1870;french-prussian war
Abstrakt: Tato bakalářská práce je věnována Pádu druhého francouzského císařství. Cílem studie je snaha vysvětlit důvody zániku císařství, které na území Francie existovalo v letech 1852 až 1870. Záměrem je ozřejmění příčin pádu režimu Napoleona III. Práce je věnována diplomatickým vztahům druhého císařství. Také zmiňuje vztahy s Pruskem od roku 1866, především zmiňuje Lucemburskou krizi z roku 1867. Nezůstala opomenuta snaha vytvořit z Mexika císařství, které by bylo závislé na Francii. Řeší příčinu francouzsko-pruské války a její průběh. Neopomíná na důsledky konfliktu a počátky Třetí republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work is dedicated to the Fall of the second French Empire. The aim of the study is to explain the reasons for the termination of an empire, which existed in France between 1852 and 1870s. The intention is to explain the causes of the fall of the Napoleon III. regime. The work is devoted to the diplomatic relations of the second empire and rise of the opposition. It also addresses relations with Prussia in 1866, mainly referring to the Luxembourg crisis of 1867. There was also?a great effort to build a Mexican Empire, which was dependent on France. It addresses the cause of the Franco-Prussian war and its progress and does not forget the consequences of conflict and the?beginning?of?the?Third?Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Smejkalova - Pad druheho francouzskeho cisarstvi.pdfPlný text práce692,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smejkalova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce998,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smejkalova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce988,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smejkalova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce467,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7027

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.