Název: Důvody vzniku ozbrojených odbojových organizací v Československu v letech 1948 - 1955
Další názvy: Reasons of the beginning of the armed resistance organizations in Czechoslavakia during the years 1948-1955
Autoři: Uxa, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Kodet, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7029
Klíčová slova: Československo 1948-1955;protikomunistický odboj;ozbrojený odboj;důvody odboje;odbojové skupiny
Klíčová slova v dalším jazyce: Czechoslovakia 1948-1955;anti-communist resistance;armed resistance;reasons for resistance;resistance groups
Abstrakt: Práce se věnuje ozbrojenému protikomunistickému odboji v Československu jako celku, s hlavním zaměřením na důvody vzniku takového odboje v letech 1948-1955. Důležitou částí práce je úvodní seznámení s poválečným vývojem v Československu až do komunistického převratu v únoru 1948. V práci jsou popsány skupiny obyvatel, ze kterých se staly odbojáři, důvody, které je k tomu vedly a akce vybraných odbojových skupin. Druhá, kratší, část práce je věnována postihům takovýchto skupin a politickým důsledkům jež vyvolala činnost těchto organizací.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is devoted to an armed anti-communist resistance in Czechoslovakia as a whole, with the main focus on the reasons for the emergence of such resistance in 1948-1955. The important part is an introduction to post-war developments in Czechoslovakia until the communist coup in February 1948. The thesis describes the groups of the population of which became resistance fighters, the reasons which led to this action and selected resistance groups. The second, shorter part is devoted to penalties such groups and political implications raised by the activities of these organizations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tomas Uxa 2013.pdfPlný text práce729,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uxa_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce934,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uxa_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce972,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uxa_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce465,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7029

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.