Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJeřábek, Martin
dc.contributor.authorRaunerová, Lenka
dc.contributor.refereeBudil, Ivo
dc.date.accepted2013-06-11
dc.date.accessioned2014-02-06T12:26:19Z-
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:26:19Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-25
dc.identifier52192
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7033
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je Květnové povstání v Praze roku 1945. Práce je zpracována chronologicky, od situace před povstáním až po osvobození Rudou armádou. V jednotlivých kapitolách se zabývám situací před vypuknutím povstání, ve které analyzuji situaci Německa a Protektorátu Čechy a Morava ke konci války. Druhá kapitola popisuje odbojové skupiny, jejich vznik, činnost a jejich zapojení do povstání. Následující kapitola se zabývá počátečním rozložením sil povstalců a Němců, poté se okrajově zmiňuji o zázemí povstalců. V další kapitole se soustřeďuji na vypuknutí povstání a jeho průběh v jednotlivých dnech. Poslední kapitoly sledují roli a postup Vlasovců, Rudé a americké armády. V závěru práce hodnotím výsledek povstání. Přílohy obsahují dokumenty a fotografie z Národního archivu a z Archivu hlavního města Prahy i od účastníka Květnového povstání, pana Milana Čapka. Práce vychází z české i cizojazyčné literatury, odborných článků, historických studií a dobových materiálů.cs
dc.format64 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/vnd.oasis.opendocument.text
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsituace před povstánímcs
dc.subjectodbojové skupinycs
dc.subjectpočáteční rozložení silcs
dc.subjectzázemí povstalcůcs
dc.subjectvypuknutí povstánícs
dc.subjectprůběh povstánícs
dc.subjectpražský rozhlascs
dc.subjectVlasovcics
dc.subjectRudá armádacs
dc.subjectpřiblížení Americké armádycs
dc.subjectvýsledek povstánícs
dc.titleKvětnové povstání v Praze roku 1945cs
dc.title.alternativeMay Uprising in Prague in 1945en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra historických vědcs
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe theme of this work is the May uprising in Prague in 1945. Work is processed chronologically, from the situation before the uprising after the liberation by the Red Army. The chapters deal with the situation before the outbreak of the uprising, which analyzes the situation in Germany and the Protectorate of Bohemia and Moravia at the end of the war. The second chapter describes the resistance group, their origin, activity and their involvement in the uprising. The following chapter deals with the initial distribution of forces and rebels of the Germans, then passing mention of the rebel base. The next chapter focuses on the outbreak of the uprising and its course in a day. The last chapters look at the role and process Vlasov, Red and U.S. Army. In conclusion, are the result of the rebellion. The appendices contain documents and photographs from the National Archives and the Archives of the City of Prague from the participant the May uprising of Milan Čapek. The work is based on Czech and foreign literature, technical articles, historical studies and contemporary materials.en
dc.subject.translatedsituation before the uprisingen
dc.subject.translatedthe resistance groupen
dc.subject.translatedthe initial distribution of forcesen
dc.subject.translatedrebel baseen
dc.subject.translatedthe outbreak of the rebellionen
dc.subject.translatedthe course of the uprisingen
dc.subject.translatedthe Prague Radioen
dc.subject.translatedVlasoven
dc.subject.translatedthe Red Armyen
dc.subject.translatedU.S. Army approachen
dc.subject.translatedthe result of uprisingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zapadoceska_univerzita_(7a).odtPlný text práce2,88 MBOpenDocument TextView/Open
Raunerova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Raunerova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce965,26 kBAdobe PDFView/Open
Raunerova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce430,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7033

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.