Title: Vývoj a testovanie prototypu solárneho vzduchového kolektora na báze recyklovaných plastov
Authors: Tauš, Peter
Kristófova, Denisa
Hovorka, Ivan
Citation: Electroscope. 2012, č. 4, NZEE 2012.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo4_2012/r6c4c4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/704
ISSN: 1802-4564
Keywords: solární vzduchové kolektory;recyklované plasty
Keywords in different language: solar air collectors;recycled plastic
Abstract in different language: The paper presents the initial results of research aimed to developing of prototypes of solar air collectors made mostly from recycled plastic. In research conducted by the Centre of Renewable Energy in Košice were analyzed and subsequently selected the suitable materials for various structural elements of collectors based on recycled materials. The first prototypes of modular solar air collectors have been tested under operating conditions. An overall analysis of the duration of the project will be include the technical and economic parameters of the proposed prototypes, for example cheap of production, prototypes modularity, maximizing performance, stability of structural elements, cheap of operation and more. The first results of the research suggest the benefits of solar collector, but also some difficulties in their production and use.
Príspevok je zameraný na prezentáciu úvodných výsledkov výskumu zameraného na vývoj prototypov solárnych vzduchových kolektorov (v ďalšom len SVK) vyrobených predovšetkým z recyklovaných plastov. V rámci výskumu realizovaného v Centre obnoviteľných zdrojov energií pri TU v Košiciach boli analyzované a následne vyselektované vhodné materiály pre jednotlivé konštrukčné prvky kolektorov na báze recyklovaných materiálov. Prvé prototypy solárnych vzduchových modulových kolektorov boli testované v prevádzkových podmienkach. Celková analýza počas trvania projektu bude zahŕňať technické i ekonomické parametre navrhovaných prototypov, ako nízkonákladovosť výroby, modulárnosť prototypov, maximalizácia výkonu, tvarová stálosť konštrukčných prvkov, bezobslužnosť prevádzky a ďalšie. Prvé výsledky výskumu poukazujú na zaujímavé výhody slnečných kolektorov uvedenej konštrukcie, ale aj na isté problémy pri ich výrobe i prevádzke. Článok také nadväzuje na problematiku publikovanú na konferencii NZEE 2012.
Rights: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 4 - NZEE 2012 (2012)
Články / Articles (KEE)
Číslo 4 - NZEE 2012 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r6c4c4.pdf331,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/704

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.