Název: Psychologické aspekty práce s chybou
Další názvy: Psychological aspects of work with mistakes
Autoři: Černá, Klára
Vedoucí práce/školitel: Kosíková, Věra
Oponent: Holeček, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7048
Klíčová slova: chybný výkon;formativní hodnocení;zpětná vazba;kritéria a indikátory hodnocení;dialogický a direktivní způsob práce s chybou;autoregulační kompetence;metakognitivní znalost
Klíčová slova v dalším jazyce: erroneous output;formative evaluation;feedback;criteria and indicators for evaluation;dialogic and directive method of working with mistake;self-regulation;metacognitive knowledge
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou chybného výkonu. Jejím záměrem je podat zprávu o tendencích práce s chybou v českém edukačním prostředí a uvést zjištěné skutečnosti do souvislosti s významovými konotacemi chybování vnímanými studenty a jejich učiteli. Text je rozdělen na dvě části. Teoretická východiska k rozboru chyby poskytly psychologické teorie učení, v jejichž kontextu jsou rozvedeny možnosti uplatnění chybného výkonu v procesu učení. Chyba je interpretována z hlediska motivačního, prožitkového a osobnostního, primárně se však práce vztahuje k poznávacímu aspektu chybného výkonu a kognitivní struktuře jeho zpracování. Zpětná vazba, která se zpracováním informací o výsledku (či průběhu) činnosti úzce souvisí, je analyzována v podmínkách vnějšího řízení a autoregulace. Pozornost je věnována rovněž možnostem rozvoje metakognice žáků při konfrontaci s chybou. Kategorie uvedené v teoretickém úvodu jsou ve výzkumné části diplomové práce základem pro obsahovou analýzu didaktických testů a komunikačního kontextu práce s chybou v hodinách středoškolské psychologie. Předmětem výzkumu je rovněž srovnání pojetí chyby z pohledu učitele a jeho žáků. Výsledky jsou interpretovány ve vztahu k teoretickým východiskům, na jejichž základě jsou následně stanovena praktická doporučení.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work deals with problems of erroneous output. Its intention is to give a report on tendencies of work with a mistake in the Czech educational surroundings and put the findings in the context with semantic connotations of making mistakes perceived by students and their teachers. The text is divided into two parts. The theoretical base to the analysis of the mistake was rendered by psychological teories of learning in the context of which the possibilities of using the erroneous output in the process of learning are specified. The mistake is interpreted from the motivation, experience and personal point of view, but the work primarily relates to cognitive aspect of erroneous output and cognitive structure of its processing. The feedback which is closely connected with the processing of the information about the result or its course of action, is analyzed in the conditions of outer direction or self-regulation. The attention is also given to possibilities of the pupils´metacongition development in confrontation with a mistake. The categories alleged in the theoretical preface are research parts of the diploma work are a ground for content annalysis of didactic tests and communicative context of working with mistake in the lessons of high school psychology. The comparison of approach to mistake from the the teacher´s and pupils´point of view is also a subject of investigation. The results are interpreted in relation to theoretical resources on the base of which practical recommendations are subsequently determined.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Klara Cerna.pdfPlný text práce3,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce393,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna - oponent.pdfPosudek oponenta práce568,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce110,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7048

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.