Název: Sociální komunikace - intersexuální rozdíly
Další názvy: Social Communication - Intersexual differences
Autoři: Skalová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Szachtová, Alena
Oponent: Kubíková, Kateřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7049
Klíčová slova: sociální komunikace;verbální komunikace;neverbální komunikace;intersexuální rozdíly;pohlaví;gender
Klíčová slova v dalším jazyce: social communication;verbal communication;nonverbal communication;intersexual differences;sex;gender
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá jedním z nejdůležitějších témat sociální psychologie, a to mezilidskou komunikací. Konkrétně se zaměřuje na zkoumání rozdílů mezi muži a ženami, které se v této oblasti mohou vyskytovat, a hledání jejich možných příčin s přihlédnutím k široké škále teorií a výzkumů, které byly v rámci této problematiky učiněny. Práce sestává ze dvou částí ? teoretické a praktické. Teoretická část práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První z nich se věnuje intersexuálním rozdílům obecně a jejich možné determinaci. Poskytuje definici základních pojmů, jako je pohlaví a gender, a srovnává různé pohledy na vznik pohlavní a genderové identity, která má dopad na konkrétní projevy, patrné mimo jiné i v oblasti komunikace. Druhá kapitola se pak zaměřuje konkrétně na problematiku sociální komunikace. Jsou zde podrobně rozebrány jednotlivé podoby a aspekty lidské komunikace s ohledem na případné intersexuální rozdíly. Uváděné rozdíly jsou vždy předkládány v kontextu s příslušnými výzkumy a četnými teoriemi, které jsou podrobeny srovnání a kritické analýze. Praktická část je pak cílená na problematiku intersexuálních rozdílů v partnerské komunikaci. Předmětem výzkumu je identifikace některých specifických aspektů, které se v této oblasti mohou objevovat, a jejich následná analýza. V neposlední řadě poskytuje provedený výzkum východiska a podněty pro další zkoumání v této oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the interpersonal communication, one of the most important topics of social psychology. It focuses on studying differences between men and women which can occur in this area and searching for their possible causes with respect to wide range of theories and researches conducted within scope of this issue. The theoretical part is divided into two main chapters. The first one concerns with intersexual differences in general and their possible determination. It provides with definitions of basic terms, such as sex and gender, and compares various perspectives on origins of sexual and gender identity which is apparent among others in the area of communication. The second main chapter focuses specifically on the issue of communication. There are closely analysed individual forms and aspects of human communication with regard to potential intersexual differences. Presented differences are in all cases offered in context of relevant researches and numerous theories that are put to the comparison and critical analysis. The practical part is focused on the issue of intersexual differences in partnership communication. The subject of the research is the identification of some specific aspects that can occur in this area and their following analysis. Last but not least the conducted research provides bases for other investigations in this area.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPS) / Theses (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pavla Skalova - DP.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skalova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skalova - oponent.pdfPosudek oponenta práce326,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skalova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce103,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7049

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.