Title: Výchova ke zdraví na ZŠ
Other Titles: Health education in primary schools
Authors: Holá, Markéta
Advisor: Aišmanová, Alexandra
Referee: Szachtová, Alena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7051
Keywords: výchova ke zdraví;teorie zdraví;podpora a prevence zdraví;zdravý životní styl;základní škola
Keywords in different language: health education;theories of health;prevention and health support;healthy lifestyle;primary school
Abstract: Diplomová práce se zabývá Výchovou ke zdraví na základních školách. Nejprve je zde tato problematika popsána teoreticky, v druhé části práce je zpracováno terénní šetření na vybrané konkrétní základní škole. Teoretická část je rozdělena do 3 hlavních kapitol, které se dále člení na podkapitoly. První kapitola pojednává o zdraví jako takovém, o teoriích zdraví, determinantech zdraví, prevenci a podpoře zdraví. Druhá kapitola popisuje zdravý životní styl, především pozitivní a negativní faktory ovlivňující zdraví člověka. Kapitola třetí je zaměřena na téma Výchova ke zdraví na základních školách, její zpracování v kurikulárních dokumentech a projekty zdraví na základních školách. Praktická část obsahuje výzkum Výchovy ke zdraví na ZŠ v Chlumčanech. V jedné kapitole jsou zde zpracovány metody výzkumu i s následujícím vyhodnocením.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with health education in primary schools. At first these issues are described theoretically, followed by second part which contains a field research of a specific primary school. The teoretical part has three main chapters, which are divided into subsection. The first chapter deals with health as such, theories of health, determinants of health, prevention and health support. Second chapter describes healthy lifestyle, especially positive and negative factors affecting health. The third chapter concentrates on the topic Health education in primary schools and its processing in curricular documents and health projects in primary schools. The practical part contains the research of health education in primary school in Chlumčany. There are processed research methods with evaluation in this chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Hola.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
Hola - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce375,76 kBAdobe PDFView/Open
Hola - oponent.pdfPosudek oponenta práce309,62 kBAdobe PDFView/Open
Hola - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce111,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.