Název: Výchova ke zdraví na ZŠ
Další názvy: Health education in primary schools
Autoři: Holá, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Aišmanová, Alexandra
Oponent: Szachtová, Alena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7051
Klíčová slova: výchova ke zdraví;teorie zdraví;podpora a prevence zdraví;zdravý životní styl;základní škola
Klíčová slova v dalším jazyce: health education;theories of health;prevention and health support;healthy lifestyle;primary school
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá Výchovou ke zdraví na základních školách. Nejprve je zde tato problematika popsána teoreticky, v druhé části práce je zpracováno terénní šetření na vybrané konkrétní základní škole. Teoretická část je rozdělena do 3 hlavních kapitol, které se dále člení na podkapitoly. První kapitola pojednává o zdraví jako takovém, o teoriích zdraví, determinantech zdraví, prevenci a podpoře zdraví. Druhá kapitola popisuje zdravý životní styl, především pozitivní a negativní faktory ovlivňující zdraví člověka. Kapitola třetí je zaměřena na téma Výchova ke zdraví na základních školách, její zpracování v kurikulárních dokumentech a projekty zdraví na základních školách. Praktická část obsahuje výzkum Výchovy ke zdraví na ZŠ v Chlumčanech. V jedné kapitole jsou zde zpracovány metody výzkumu i s následujícím vyhodnocením.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with health education in primary schools. At first these issues are described theoretically, followed by second part which contains a field research of a specific primary school. The teoretical part has three main chapters, which are divided into subsection. The first chapter deals with health as such, theories of health, determinants of health, prevention and health support. Second chapter describes healthy lifestyle, especially positive and negative factors affecting health. The third chapter concentrates on the topic Health education in primary schools and its processing in curricular documents and health projects in primary schools. The practical part contains the research of health education in primary school in Chlumčany. There are processed research methods with evaluation in this chapter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Hola.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hola - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce375,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hola - oponent.pdfPosudek oponenta práce309,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hola - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce111,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7051

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.