Název: Kresba předškolního dítěte
Další názvy: Drawing by preschool child
Autoři: Sojková, Marta
Vedoucí práce/školitel: Šámalová, Kateřina
Oponent: Novotná, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7057
Klíčová slova: kresba;předškolní dítě;lidská postava;diagnostické nástroje;běžná rodina;dětský domov
Klíčová slova v dalším jazyce: drawing;preschool child;human figure;diagnostic tools;nuclear family;orphanage
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá kresbou předškolních dětí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodu teoretické části je popsán svět předškolního dítěte. Nejprve bylo definováno předškolní období podle několika autorů. Dále je podrobně rozebrán fyzický vývoj předškoláka a vývoj jeho kognitivních procesů, verbálních dovedností a emoční vývoj. Následuje kapitola zabývající se dětskou hrou, socializací a vztahy v rodině. Další kapitoly se soustředí na vývoj kresby lidské postavy a možnosti projekce v této oblasti. Poté je kresba lidské postavy detailně sledována jako diagnostický nástroj (na které oblasti se výzkum může zaměřovat). Konec této kapitoly je věnován popisu konkrétních testových metod využívajících kresbu postavy. V praktické části nalezneme stanovené hypotézy, definici respondentů a detailně popsanou výzkumnou metodu. Následně jsou ozebrány jednotlivé části testů a interpretovány výsledky. Kapitolu uzavírají kazuistiky dětí z dětských domovů, jejich výsledky v testu a závěrečné srovnání.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis focuses on drawing by preschool children. It is divided into a theoretical part and a practical part. The world of a preschool child is described in the introduction. First the preschool period is defined according to several authors. In the following chapter physical evolution, cognitive process, verbal skills and emotional evolution are discussed. A part dealing with children's games, socialization and family relations follows. Then the thesis concentrates on the evolution of drawing of human figure and the options of projection. The drawing of a figure is then observed as a diagnostic tool (to find out which areas the research should focus on). The end of this chapter is devoted to the description of specific test methods which use the drawings. In the practical part we can find hypotheses, the definition of respondents and also the research method is explained in detail. Particular parts of tests are analyzed and the results are presented. This chapter is concluded by case reports of children living in orphanages, their results in tests and then comes the final comparison.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPS) / Theses (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP- Sojkova.pdfPlný text práce3,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sojkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce227,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sojkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce263,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sojkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce101,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7057

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.