Název: Prevence dětských úrazů v podmínkách školy.
Další názvy: Preventing child accidents in terms of school.
Autoři: Uhlíková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Michal
Oponent: Sudová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7059
Klíčová slova: Prevence;úraz;dětský věk
Klíčová slova v dalším jazyce: Prevention;injury;childhood
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou úrazů u dětí a mládeže, zejména se zaměřuje na její prevenci ve škole. Diplomová práce se rozděluje na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se pokouší o vymezení základních pojmů souvisejících s oblastí školní úrazové prevence. Druhá kapitola se zabývá statistikou v prevenci dětských úrazů. Třetí a čtvrtá kapitola se pokouší o vymezení základních legislativních opatření. Pátá kapitola se věnuje úrazové prevenci ve škole a jejím zásadám. Závěrečná kapitola pojednává o prevenci úrazů při různých školních činnostech a v neposlední řadě ukazuje na důležitost preventivního působení školního prostředí. Praktická část zjišťuje, za užití různých metod, jaký názor, zaujímají žáci 2. stupně ZŠ na riziko vzniku úrazu ve školním prostředí. V závěru práce jsou pak prezentovány výsledky celé praktické části a doporučení, které oblasti týkající dětské prevence úrazů, by bylo ještě možné ve škole zlepšit. Veškerá získaná data jsou zpracována a vyhodnocena v tabulkách a grafech s popisem.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis is dealing with problematics of injuries of children and juveniles, especially its preventiv at school. Dissertationfocuses is divitedinto two parts theoretic and practical (empiric) ones. Theoretical part is trying to explain general terms related with area of school injury prevention. The second chapter deals with statistics on child injury prevention. The third and fourth chapters is trying of to explain general legislative measures. The fifth chapter is developed to accident prevention at school and its principles. The final chapter deals with the prevention of accidents at various school activities and last but not least it is pointing at importancy of preventive effect of school environment. Practical part finds, with help of different methods, what is the opinion of students of secondary school at risk of injury at school. The results of the practical part are presented in conclusion. There is a recommendation which areas refer to children prevention would be possible to improve at school. All data were processed and assessed in thetables and graphs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPS) / Theses (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Uhlikova.pdfPlný text práce2,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uhlikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce385,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uhlikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce401,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uhlikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce97,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7059

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.