Název: Komunikace - Respektovat a být respektován
Další názvy: Communication - To Respect and to be Respected
Autoři: Hlouchová, Romana
Vedoucí práce/školitel: Šámalová, Kateřina
Oponent: Hříchová, Miloslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7064
Klíčová slova: komunikační kompetence;pedagogická komunikace;respektující přístup;emoční inteligence;efektivní komunikace;odměny a tresty
Klíčová slova v dalším jazyce: communication skills;pedagogical communication;respected approach;emotional intelligence;effective communication;rewards and punishments
Abstrakt: Diplomová práce Respektovat a být respektován představuje a popisuje komunikační dovednosti založené na partnerském přístupu dospělých k dětem. Klíčová slova jsou komunikace, komunikační kompetence, pedagogická komunikace, respektující přístup, emoční inteligence, efektivní komunikace, odměny a tresty. Práce předkládá přesvědčení, že chceme-li z dětí vychovat samostatné, zodpovědné, respektující a ohleduplné osobnosti, je nutné poskytnout jim vzory pro tytéž vlastnosti a dovednosti především v našem vlastním chování a v přístupu k nim. Teoreticky charakterizuje lidskou komunikaci po stránce verbální i neverbální. Osvětluje aspekty vývoje komunikačních kompetencí dítěte a to jak v rovině biologické, tak psychosociální. Zabývá se typy komunikace z hlediska rodinných výchovných stylů a z hlediska pedagogické interakce mezi učitelem a žáky. Představuje, popisuje a srovnává principy a nástroje respektující a nerespektující komunikace. Poukazuje na možné dopady nerespektujícího přístupu na osobnostní vývoj dítěte. Uvádí možnosti rozvoje komunikačních kompetencí žáků v rámci běžného školního života.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis Respect and To Be Respected introduces and describes communication skills based on a grown-ups partner approach to children. The key terms are communication skills, pedagogical communication, respected approach, emotional intelligence, effective communication, rewards and punishments. The thesis presents conviction, that if we want to bring up our children as independent, responsible, respected and considerate personality, we have to be correct model of these qualities and skills in our behaviour. It theoretically defines verbal and nonverbal human communication. It explains its biological and psychological specifics. It deals with family and pedagogical types of communication. It describes and compares principles and tools of respected and an unrespected approaches. It points out possible impact in child personality development. In the end it introduces possibilities how to develop communication skills during common school life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Hlouchova.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlouchova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce222,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlouchova - oponent.pdfPosudek oponenta práce231,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlouchova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce104,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7064

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.