Title: Komunikace - Respektovat a být respektován
Other Titles: Communication - To Respect and to be Respected
Authors: Hlouchová, Romana
Advisor: Šámalová, Kateřina
Referee: Hříchová, Miloslava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7064
Keywords: komunikační kompetence;pedagogická komunikace;respektující přístup;emoční inteligence;efektivní komunikace;odměny a tresty
Keywords in different language: communication skills;pedagogical communication;respected approach;emotional intelligence;effective communication;rewards and punishments
Abstract: Diplomová práce Respektovat a být respektován představuje a popisuje komunikační dovednosti založené na partnerském přístupu dospělých k dětem. Klíčová slova jsou komunikace, komunikační kompetence, pedagogická komunikace, respektující přístup, emoční inteligence, efektivní komunikace, odměny a tresty. Práce předkládá přesvědčení, že chceme-li z dětí vychovat samostatné, zodpovědné, respektující a ohleduplné osobnosti, je nutné poskytnout jim vzory pro tytéž vlastnosti a dovednosti především v našem vlastním chování a v přístupu k nim. Teoreticky charakterizuje lidskou komunikaci po stránce verbální i neverbální. Osvětluje aspekty vývoje komunikačních kompetencí dítěte a to jak v rovině biologické, tak psychosociální. Zabývá se typy komunikace z hlediska rodinných výchovných stylů a z hlediska pedagogické interakce mezi učitelem a žáky. Představuje, popisuje a srovnává principy a nástroje respektující a nerespektující komunikace. Poukazuje na možné dopady nerespektujícího přístupu na osobnostní vývoj dítěte. Uvádí možnosti rozvoje komunikačních kompetencí žáků v rámci běžného školního života.
Abstract in different language: The diploma thesis Respect and To Be Respected introduces and describes communication skills based on a grown-ups partner approach to children. The key terms are communication skills, pedagogical communication, respected approach, emotional intelligence, effective communication, rewards and punishments. The thesis presents conviction, that if we want to bring up our children as independent, responsible, respected and considerate personality, we have to be correct model of these qualities and skills in our behaviour. It theoretically defines verbal and nonverbal human communication. It explains its biological and psychological specifics. It deals with family and pedagogical types of communication. It describes and compares principles and tools of respected and an unrespected approaches. It points out possible impact in child personality development. In the end it introduces possibilities how to develop communication skills during common school life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Hlouchova.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Hlouchova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce222,56 kBAdobe PDFView/Open
Hlouchova - oponent.pdfPosudek oponenta práce231,46 kBAdobe PDFView/Open
Hlouchova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce104,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7064

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.