Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSzachtová, Alena
dc.contributor.authorTurč, Rudolf
dc.contributor.refereeKubíková, Kateřina
dc.date.accepted2013-08-28
dc.date.accessioned2014-02-06T12:26:44Z-
dc.date.available2012-02-20cs
dc.date.available2014-02-06T12:26:44Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-28
dc.identifier54422
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7065
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o sociálních fenoménech zvaných mobbing a bossing. V teoretické části jsou tyto pojmy nejprve definovány a pak dále rozpracovány. Jedna kapitola se věnuje výzkumu mobbingu a bossingu ve světě a v České republice. Následuje podrobný popis jejich vzniku, vývoje a možných důsledků. Podkapitoly jsou také věnované profilům agresora a oběti. Poslední kapitola teoretické části se zabývá možnou nápravou těchto sociálně patologických jevů. Praktická část se věnuje výzkumu mobbingu a bossingu v podniku na Borských polích v Plzni. Je představena metoda, jejíž výzkum je pak dále zpracován, vyhodnocován a jehož výsledky jsou potom interpretovány. V závěru je zhodnocení a reflexe celého výzkumu.cs
dc.format62 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54422-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmobbingcs
dc.subjectbossingcs
dc.subjectšikanacs
dc.subjectprácecs
dc.subjectagresorcs
dc.subjectoběťcs
dc.subjectsociální klimacs
dc.subjectfiremní etiketacs
dc.titleMobbing a bossing - když se práce stane noční můroucs
dc.title.alternativeMobbing and Bossing - When the Job Becomes a Nightmareen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the social phenomenon called mobbing and bossing. In the theoretical part these terms are first defined and then further elaborated. One chapter is devoted to research of mobbing and bossing around the world and in the Czech Republic. The following is a detailed description of their origin, development and possible consequences. The sub-chapters are also dedicated to the profiles of the aggressor and the victim. The last chapter deals with possible correction of these socially pathological phenomena. The practical part is devoted to research of mobbing and bossing in a company on Bory fields in Pilsen. The method is introduced, whose research is then further processed, evaluated, and the results are then interpreted. In the conclusion there is an evaluation and reflection of the research.en
dc.subject.translatedmobbingen
dc.subject.translatedbossingen
dc.subject.translatedbullyingen
dc.subject.translatedjoben
dc.subject.translatedagressoren
dc.subject.translatedvictimen
dc.subject.translatedsocial climateen
dc.subject.translatedcompany etiquetteen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - R.Turc.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
Turc - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce300,74 kBAdobe PDFView/Open
Turc - oponent.pdfPosudek oponenta práce455,55 kBAdobe PDFView/Open
Turc - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce108,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7065

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.