Title: Dynamika změn elektrodermální aktivity v průběhu testu reakční rychlosti
Other Titles: Dynamics of changes of the electrodermal activity during the test reaction rate
Authors: Štál, Petr
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Čepička, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7077
Keywords: elektrodermální aktivita;reakční rychlost;senzomotorický úkol;psychofyziologické změny;senzomotorické učení
Keywords in different language: electrodermal activity;reaction speed;sensorimotor task;psychophysiological changes;sensorimotor learning
Abstract: Tato práce je zaměřena na pozorování změn elektrodermální aktivity. Tyto změny jsou pro potřeby tohoto výzkumu vyvolány pomocí tetu reakční rychlosti. V úvodu jsou uvedeny základní pojmy týkající se elektrodermální aktivity, jejího výzkumu a historie. Dále je zde vysvětlena anatomie a fyziologie člověka spojená s touto problematikou a jsou zde také probrány temperamentové typy. Vlastní výzkum je pak zaměřena na dynamiku změn EDA při testu reakční rychlosti. Z výsledků vyplývá, že změny EDA souvisejí s úspěšností v testu a opakováním testu. Opakovaný pokus vyvolá pokles změny EDA, a také jedinci, kteří se zlepšili, mají EDA nižší.
Abstract in different language: This work is focused on the observation of changes in electrodermal activity. These changes are for the purpose of this research triggered by an aunt reaction rate. The introduction provides basic concepts related to electrodermal activity research and its history. There is also explained by the human anatomy and physiology associated with this issue and are also discussed temperamentové types. Custom research is focused on the dynamics of change in EDA test reaction rate. The results show that changes in EDA associated with success in the test and repeating the test. Repeated attempts to induce changes decrease the EDA, as well as individuals who have improved, with lower EDA.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Petr Stal.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFView/Open
STAL VP.pdfPosudek vedoucího práce681,84 kBAdobe PDFView/Open
STAL OP.pdfPosudek oponenta práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
STAL.pdfPrůběh obhajoby práce357,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7077

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.