Název: Dynamika změn elektrodermální aktivity v průběhu testu reakční rychlosti
Další názvy: Dynamics of changes of the electrodermal activity during the test reaction rate
Autoři: Štál, Petr
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Daniela
Oponent: Čepička, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7077
Klíčová slova: elektrodermální aktivita;reakční rychlost;senzomotorický úkol;psychofyziologické změny;senzomotorické učení
Klíčová slova v dalším jazyce: electrodermal activity;reaction speed;sensorimotor task;psychophysiological changes;sensorimotor learning
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na pozorování změn elektrodermální aktivity. Tyto změny jsou pro potřeby tohoto výzkumu vyvolány pomocí tetu reakční rychlosti. V úvodu jsou uvedeny základní pojmy týkající se elektrodermální aktivity, jejího výzkumu a historie. Dále je zde vysvětlena anatomie a fyziologie člověka spojená s touto problematikou a jsou zde také probrány temperamentové typy. Vlastní výzkum je pak zaměřena na dynamiku změn EDA při testu reakční rychlosti. Z výsledků vyplývá, že změny EDA souvisejí s úspěšností v testu a opakováním testu. Opakovaný pokus vyvolá pokles změny EDA, a také jedinci, kteří se zlepšili, mají EDA nižší.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on the observation of changes in electrodermal activity. These changes are for the purpose of this research triggered by an aunt reaction rate. The introduction provides basic concepts related to electrodermal activity research and its history. There is also explained by the human anatomy and physiology associated with this issue and are also discussed temperamentové types. Custom research is focused on the dynamics of change in EDA test reaction rate. The results show that changes in EDA associated with success in the test and repeating the test. Repeated attempts to induce changes decrease the EDA, as well as individuals who have improved, with lower EDA.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Petr Stal.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STAL VP.pdfPosudek vedoucího práce681,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STAL OP.pdfPosudek oponenta práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STAL.pdfPrůběh obhajoby práce357,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7077

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.