Title: Zdravotně orientovné programy ve fitness
Other Titles: Fitness-health programs in fitness
Authors: Fůs, Jiří
Advisor: Knappová, Věra
Referee: Kavalířová, Gabriela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7086
Keywords: fitness;historie;fitness programy;aerobní programy
Keywords in different language: fitness;history;fitness programs;aerobic programs
Abstract: V této bakalářské práci na téma ?Kondičně-zdravotní programy ve fitness? jsou charakterizovány programy s ohledem na jejich zdravotní aspekty. Tato práce je rozdělena na tři části. V první části je popsán postupný vývoj programů a jejich shrnutí. Také se v této části popisuji vliv pohybové aktivity na lidské tělo a důležité aspekty aerobních cvičení. V dalších částech popisuji a charakterizuji kondičně-zdravotní programy. V práci jsou popsány dvě velké skupiny programů. První skupinu tvoří programy ?rychlé?, jedná se o programy kondičního charakteru. Jejich prioritou je zvýšit fyzickou zdatnost jedince. Druhou skupinu tvoří programy ?pomalé?, kde převažuje relaxační cvičení. Jejich hlavní náplní je vyrovnávání svalových dysbalancí a snížení velkého psychického napětí. Hlavním cílem těchto programů je zlepšit kondici, udržet si zdravý životní styl. Tato práce může být zdrojem informací o současných kondičně-zdravotních programech pro širokou veřejnost, ale také pro provozovatele některých fitness center, instruktory a studenty tělesné výchovy a sportu pohybující se v oblasti fitness.
Abstract in different language: This Diploma thesis deals with ?Fitness-health programs in fitness?. There are described the programs with respect to their health aspects here. This Diploma thesis is divided into three parts. The first part describes gradual development of programs and their summary. Also in this section describes the benefit of the motion activity for human body and some important aspects of aerobic exercise. The other parts describe and characterize fitness-health programs. This Diploma thesis deals with two big groups of programs. The first of them is concerned with ?quick? programs. It?s about programs of the fitness character. The priority of these programs is improvement of physical competence of human. The second part deals with ?slow? programs and describe the relax exercise. Their main task is balance of muscular dysbalance and reduction of psychical tension. The main aim of these programs is improvement of condition and keeping of health way of life. This Diploma thesis can be used as a source of information about currently fitness-health programs for the general public, the operators of some fitness centers, instructors and students of physical education and sport.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Kondicne zdravotni programy Jiri Fus final.pdfPlný text práce3,61 MBAdobe PDFView/Open
FUS VP.pdfPosudek vedoucího práce657,36 kBAdobe PDFView/Open
FUS OP.pdfPosudek oponenta práce728,48 kBAdobe PDFView/Open
FUS.pdfPrůběh obhajoby práce234,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7086

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.