Title: Vliv sociálního prostředí dítěte na jeho úroveň motorických schopností
Other Titles: The influence of lifestyle on the level of motor skills of young children
Authors: Vohrna, Marek
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Valach, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7090
Keywords: životní styl;motorické schopnosti;mladší školní věk
Keywords in different language: lifestyle;motor abilities;early school age
Abstract: Má bakalářská práce se jmenuje Vliv životního stylu na úroveň motorických schopností dětí mladšího školního věku. Obsahuje teoretické kapitoly, které popisují mladší školní věk, sociální prostředí, popis, klasifikaci a možnosti rozvoje motorických schopností. V praktické části pak přibližuje průběh výzkumu, výzkumný vzorek, testové metody a především zpracování a interpretaci výsledků výzkumu.
Abstract in different language: The title of the bachelor thesis is called The influence of lifestyle on the level of motor skills of children younger school age. It includes theoretical chapters that describe the younger school age, social background, description, and classification and the possibility of development of motor skills. Moreover the thesis is consisted of practical section focusing on the process of research, research sample, and test methods and in particular the processing and interpretation of research results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Marek Vohrna.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
VOHRNA VP.pdfPosudek vedoucího práce121,31 kBAdobe PDFView/Open
VOHRNA OP.pdfPosudek oponenta práce132,87 kBAdobe PDFView/Open
VOHRNA.pdfPrůběh obhajoby práce173,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7090

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.