Název: Projekt a realizace lyžařských závodů pro děti a mládež na šumavském Špičáku
Další názvy: Design and project of ski races for children and youth in the sumava Spicak
Autoři: Janda, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Daniela
Oponent: Kalistová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7093
Klíčová slova: projekt;realizace;lyžařské závody;šumavský Špičák;Ski school Špičák;lyžařská škola;historie sportovního areálu
Klíčová slova v dalším jazyce: project;realization;ski races;Šumava mountains;sports complex Špičák;Ski school Špičák;history of sports complex
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na plánování a realizaci projektu lyžařských závodů pro děti a mládež na šumavském Špičáku. Závody jsou specifické svojí neveřejností. Byly určeny k ověření znalostí žáků víkendové lyžařské školy proto, aby si žáci osvojili svoje dovednosti získané během výuky. Prakticky je členěna na dvě části. V první části se zabývám všeobecně teorií přípravy závodů, popisuji zde teorii sportovního a projektového managementu, specifikaci lyžování a zmínil jsem se také o důležité charakteristice dětí věku 6-15 let. V bakalářské práci jsou také vytčeny zvláštnosti, které musí instruktor lyžování uplatnit při výuce dětí. Pozornost jsem věnoval také vlastnímu popisu sportovního areálu Špičák, stejně jako podmínkám, které mají malí lyžaři v zázemí. Podrobně je popsána i historie a současnost lyžařské školy jako produktu sportovního areálu Špičák. Praktická část obsahuje studii proveditelnosti závodů, vlastní technickou přípravu personálního obsazení závodů a vlastní realizaci závodů, včetně jeho vyhodnocení. V práci není opomenuto ani plánování rizik a to jak ovlivnitelných tak i neovlivnitelných. Velkou pozornost jsem věnoval harmonogramu závodů. V závěru jsem vyhodnotil úspěšnost závodů. Cílem nebylo objevit nové talenty mezi účastníky, ale motivovat a vytvořit chuť dětí k zimním sportům a těm, kteří se kurzu účastnili. Cílem práce byl jednak sběr informací k zadanému projektu, plánování a příprava projektu, realizace projektu a zhodnocení akce.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on project planning and the realization of ski races for children and the youth at Špičák in the Šumava Mountains. The races are specific for their privacy. They are designed for checking weekend ski school learnerś knouwledge in order that the learners can acquire their skills gained during learning. The thesis is divided, to all intense and purposes, into two parts. In the first part I generally deal with the theory of race preparations, where I describe the theory of sports and project management and ski specification. I also mention the important profile of children at the age of 6-15. In the bachelor thesis there is also set special characteristics which has to be used by the instructor during teaching children. I also pay attention both to the particular description of the Špičák sports ground and the conditions which young skiers have at the base. History and the present of the ski school as the Špičák sports ground product are described in detail. The practical part of the thesis contains the study of race practicability, particular technical preparation of the personnel sports race cast and the particular race realization, including its analysis. In the thesis there is not forgotten planning the risks both susceptible and not susceptible to influence. I pay special attention to the race schedule. In the thesis conclusion I evaluate the race success. The aim is not to scout for new talent in the midst of the children competitors but to motivate and attract them to winter sports. The aim of the thesis was to collect information for the assigned project, then project planning and preparation, its realization and fixture evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Ales Janda.pdfPlný text práce3,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JANDA Ales VP.pdfPosudek vedoucího práce640,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JANDA Ales OP.pdfPosudek oponenta práce814,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JANDA Ales.pdfPrůběh obhajoby práce389,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7093

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.