Title: Tréninkový plán sportovní přípravy v plavání pro děti mladšího školního věku
Other Titles: Training plan of a sport preparation for swimming for children of a primary school period
Authors: Radová, Vendula
Advisor: Zeman, Radek
Referee: Salcman, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7095
Keywords: Tréninkový plán;plavecká příprava;trénink;plavání;mladší školní věk
Keywords in different language: Swimming training plan;preparation;training;swimming;younger school-age
Abstract: V této bakalářské práci se zabývám plaveckým tréninkem dětí v období mladšího školního věku. Vymezuji toto období a kladu důraz na tělesný, motorický, psychický a sociální vývoj. Dále vysvětluji pojem sportovní trénink a jeho strukturu, která obsahuje pohybové schopnosti, složky sportovního tréninku, stavbu a řízení sportovního tréninku. Nezbytnou součástí řízení sportovního tréninku je plánování, evidence, kontrola a vyhodnocování tréninku. Na závěr se snažím definovat pojem suchá příprava a její využití v jednotlivém období tréninkového procesu. Zařazení suché přípravy mělo pozitivní vliv na výkonnost a všeobecný rozvoj plavce.
Abstract in different language: In this Bachelor thesis I am swimming training of children in the younger school age. I define this period, and I put the emphasis on the physical, motor, psychological and social development. In addition, I explain the concept of sports training and its structure, which contains the motor skills, sport training, construction and management of sport training. An essential part of the management of sport training, planning, registration, monitoring and evaluation of training. In conclusion, I'm trying to define the concept of dry preparation and its use in a single period of the training process. The inclusion of dry training had a positive impact on the performance and general development of the swimmers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vendula Radova.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
RADOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce731,89 kBAdobe PDFView/Open
RADOVA OP.pdfPosudek oponenta práce712,38 kBAdobe PDFView/Open
RADOVA.pdfPrůběh obhajoby práce254,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.