Název: Tréninkový plán sportovní přípravy v plavání pro děti mladšího školního věku
Další názvy: Training plan of a sport preparation for swimming for children of a primary school period
Autoři: Radová, Vendula
Vedoucí práce/školitel: Zeman, Radek
Oponent: Salcman, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7095
Klíčová slova: Tréninkový plán;plavecká příprava;trénink;plavání;mladší školní věk
Klíčová slova v dalším jazyce: Swimming training plan;preparation;training;swimming;younger school-age
Abstrakt: V této bakalářské práci se zabývám plaveckým tréninkem dětí v období mladšího školního věku. Vymezuji toto období a kladu důraz na tělesný, motorický, psychický a sociální vývoj. Dále vysvětluji pojem sportovní trénink a jeho strukturu, která obsahuje pohybové schopnosti, složky sportovního tréninku, stavbu a řízení sportovního tréninku. Nezbytnou součástí řízení sportovního tréninku je plánování, evidence, kontrola a vyhodnocování tréninku. Na závěr se snažím definovat pojem suchá příprava a její využití v jednotlivém období tréninkového procesu. Zařazení suché přípravy mělo pozitivní vliv na výkonnost a všeobecný rozvoj plavce.
Abstrakt v dalším jazyce: In this Bachelor thesis I am swimming training of children in the younger school age. I define this period, and I put the emphasis on the physical, motor, psychological and social development. In addition, I explain the concept of sports training and its structure, which contains the motor skills, sport training, construction and management of sport training. An essential part of the management of sport training, planning, registration, monitoring and evaluation of training. In conclusion, I'm trying to define the concept of dry preparation and its use in a single period of the training process. The inclusion of dry training had a positive impact on the performance and general development of the swimmers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vendula Radova.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
RADOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce731,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
RADOVA OP.pdfPosudek oponenta práce712,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
RADOVA.pdfPrůběh obhajoby práce254,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7095

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.