Title: Závislost koordinačních (rovnováhových) a rychlostních schopností u dětí prvních tříd základních škol
Other Titles: Relation between the capability of coordination (balance) and the capability of speed examined on the pupils of the first grade at primary schools
Authors: Khodl, Michal
Advisor: Salcman, Václav
Referee: Benešová, Daniela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7096
Keywords: vztah;pohyb;testování;kladina;věk
Keywords in different language: cognation;move;testing;beam;age
Abstract: Hlavním cílem práce bylo nalézt vztah mezi koordinačními (rovnováhovými) a rychlostními schopnostmi u dětí mladšího školního věku. Pro výzkum jsme otestovali žáky prvních tříd za Základní školy Jižní předměstí Rokycany. Výzkumu se zúčastnily tři třídy o celkovém počtu padesáti pěti probandů, z toho dvacet devět dívek a dvacet šest chlapců. Žáci byli ve věku od šesti do sedmi let. Potřebná data jsme naměřili v tělocvičně rokycanské školy, kde jsme prováděli testování. Výsledky jsme zpracovali v softwaru STATISTICA 8. Podle vypočteného Pearsonova korelačního koeficientu a určením hladiny významnosti vyplývá, že koordinační (rovnováhové) schopnosti nemají vliv na úroveň rychlostních schopností. Celkově si chlapci v testech rychlosti i koordinace vedli lépe než děvčata. Pro eventuelně další šetření této problematiky bychom mohli navrhnout zvolit větší vzorek probandů.
Abstract in different language: The main objective our work was to find the relation between coordination (balance) and speed competence in children of the primary school age. In our reserche we tested pupils at the age of six and seven who attend Základní školu Jižní předměstí Rokycany. Our study included a total of fifty five pupils (twenty nine girl and twenty six boys). Required data we gauged and obtained in the gym of Základní škola Jižní přeměstí Rokycany. We processed the results in software STATISTICA 8. According to the calculated Pearson´s correlation coefficient and determination of significance it follows that coordination (balance) kompetence they do not influence the level of speed competence. The reserche proved that boys were better in speed and coordination tests than girls. In the case of another study dealing with this issue we propose choosing a larger number of probands.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZAVISLOST KOORDINACNICH (ROVNOVAHOVYCH) A RYCHLOSTNICH SCHOPNOSTI U DETI PRVNICH TRID ZAKLADNICH SKOL.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
KHODL VP.pdfPosudek vedoucího práce666,74 kBAdobe PDFView/Open
KHODL OP.pdfPosudek oponenta práce688,73 kBAdobe PDFView/Open
KHODL.pdfPrůběh obhajoby práce479,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.