Název: Závislost koordinačních (rovnováhových) a rychlostních schopností u dětí prvních tříd základních škol
Další názvy: Relation between the capability of coordination (balance) and the capability of speed examined on the pupils of the first grade at primary schools
Autoři: Khodl, Michal
Vedoucí práce/školitel: Salcman, Václav
Oponent: Benešová, Daniela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7096
Klíčová slova: vztah;pohyb;testování;kladina;věk
Klíčová slova v dalším jazyce: cognation;move;testing;beam;age
Abstrakt: Hlavním cílem práce bylo nalézt vztah mezi koordinačními (rovnováhovými) a rychlostními schopnostmi u dětí mladšího školního věku. Pro výzkum jsme otestovali žáky prvních tříd za Základní školy Jižní předměstí Rokycany. Výzkumu se zúčastnily tři třídy o celkovém počtu padesáti pěti probandů, z toho dvacet devět dívek a dvacet šest chlapců. Žáci byli ve věku od šesti do sedmi let. Potřebná data jsme naměřili v tělocvičně rokycanské školy, kde jsme prováděli testování. Výsledky jsme zpracovali v softwaru STATISTICA 8. Podle vypočteného Pearsonova korelačního koeficientu a určením hladiny významnosti vyplývá, že koordinační (rovnováhové) schopnosti nemají vliv na úroveň rychlostních schopností. Celkově si chlapci v testech rychlosti i koordinace vedli lépe než děvčata. Pro eventuelně další šetření této problematiky bychom mohli navrhnout zvolit větší vzorek probandů.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective our work was to find the relation between coordination (balance) and speed competence in children of the primary school age. In our reserche we tested pupils at the age of six and seven who attend Základní školu Jižní předměstí Rokycany. Our study included a total of fifty five pupils (twenty nine girl and twenty six boys). Required data we gauged and obtained in the gym of Základní škola Jižní přeměstí Rokycany. We processed the results in software STATISTICA 8. According to the calculated Pearson´s correlation coefficient and determination of significance it follows that coordination (balance) kompetence they do not influence the level of speed competence. The reserche proved that boys were better in speed and coordination tests than girls. In the case of another study dealing with this issue we propose choosing a larger number of probands.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTV) / Bachelor´s works (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ZAVISLOST KOORDINACNICH (ROVNOVAHOVYCH) A RYCHLOSTNICH SCHOPNOSTI U DETI PRVNICH TRID ZAKLADNICH SKOL.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KHODL VP.pdfPosudek vedoucího práce666,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KHODL OP.pdfPosudek oponenta práce688,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KHODL.pdfPrůběh obhajoby práce479,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7096

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.