Název: Specifika ženské sebeobrany
Další názvy: Specifies of female Self-defence
Autoři: Mazurek, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Oponent: Charvát, Luboš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7103
Klíčová slova: Sebeobrana žen;obranné techniky;útok
Klíčová slova v dalším jazyce: Self defence of women;defence techniques;attack
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o metodách a technikách sebeobrany pro ženy, které jsou téměř každodenními obětmi násilných trestných činů. Teoretická část se zabývá anatomickými rozdíly mezi ženami a muži, ze kterých jasně vyplývá vstupní indispozice žen při fyzickém střetu s muži. Tato část předkládá, čeho by se ženy měly vyvarovat, ať už je to z hlediska psychologického působení na muže nebo výběrem místa a času, kde se pohybují.Praktická část práce popisuje, jak nejlépe aplikovat různé obranné techniky v praxi tak, aby jejich provedení bylo co nejjednodušší a nejúčinnější. Snahou bylo vybrat techniky použitelné pro co nejširší spektrum žen a to hlavně proto, aby i bez tréninku byly schopny se za použití běžných předmětů ubránit případnému útoku.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis describes methods and techniques of female self-defence, as women are are the everyday victims of violent offences.The theoretical part addresses anatomical differences between men and women, which clearly demonstrates initial indisposition of females during physical encounter with men. This part of the thesis shows what women should avoid, whether it is form of psychological influence of men or selection of place and time of their whereabouts.The practical part of this thesis describes best application of various defence techniques so that their execution is in its simplest form and with maximum result. Aim of this work was to select techniques usable by vast majority of women, allowing them to defend themselves against potential attack by using everyday items and without any previous training.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTV) / Bachelor´s works (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Andrea Mazurek.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MAZUREK VP.pdfPosudek vedoucího práce676,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MAZUREK OP.pdfPosudek oponenta práce685,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MAZUREK.pdfPrůběh obhajoby práce278,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7103

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.