Název: Marketing ve veřejné správě
Další názvy: Marketing in Public Administration
Autoři: Nový, Viktor
Vedoucí práce/školitel: Jarý, Čestmír
Oponent: Hejduková, Pavlína
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7174
Klíčová slova: marketing;veřejná správa;propagace;komunikační mix;politický marketing
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;public administration;promotion;communication mix;political marketing
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena zaměřená na marketing veřejné správy a politických stran v období komunálních voleb. V první části bakalářské práce je nejprve charakterizován pojem veřejná správa, následuje stručné vymezení problematiky komunálních voleb. Zároveň je uveden pojem marketing včetně stručné charakteristiky základních marketingových nástrojů. Druhá část bakalářské práce se zabývá obecnou charakteristikou marketingových nástrojů v oblasti veřejné správy zaměřených zejména na marketingovou propagaci. Část třetí analyzuje použití nástrojů propagace v oblasti komunálních voleb z hlediska četnosti jejich nasazení. Zároveň třetí část obsahuje hodnocení úspěšnosti použitých propagačních nástrojů dle jejich vlivu na konečné rozhodnutí voliče. Ve čtvrté části bakalářské práce je pozornost zaměřena na analýzu prorůstání politického marketingu do oblasti veřejné správy.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on marketing of public administration and political parties in the period of the municipal elections. In the first part of the theses the notion of public administration is characterized first, followed by a concise definition of the issue of municipal elections. It is listed marketing concept including a brief description of the basic marketing tools. The second part of the thesis deals with the general characteristics of marketing tools in public administration with particular emphasis on marketing promotion. Part Three analyses the use of promotional tools in municipal elections, in terms of their application frequency. Simultaneously the third of the thesis part contains the evaluation of success of the promotional tools according to their influence on the final decision of the voters. The fourth part of the thesis focuses on the analysis of the penetration of political marketing into the field of public administration.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Marketing ve verejne sprave.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novy v.pdfPosudek vedoucího práce498,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novy Viktor.PDFPosudek oponenta práce757,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novy ob.pdfPrůběh obhajoby práce261,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7174

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.