Title: Marketing ve veřejné správě
Other Titles: Marketing in Public Administration
Authors: Nový, Viktor
Advisor: Jarý, Čestmír
Referee: Hejduková, Pavlína
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7174
Keywords: marketing;veřejná správa;propagace;komunikační mix;politický marketing
Keywords in different language: marketing;public administration;promotion;communication mix;political marketing
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena zaměřená na marketing veřejné správy a politických stran v období komunálních voleb. V první části bakalářské práce je nejprve charakterizován pojem veřejná správa, následuje stručné vymezení problematiky komunálních voleb. Zároveň je uveden pojem marketing včetně stručné charakteristiky základních marketingových nástrojů. Druhá část bakalářské práce se zabývá obecnou charakteristikou marketingových nástrojů v oblasti veřejné správy zaměřených zejména na marketingovou propagaci. Část třetí analyzuje použití nástrojů propagace v oblasti komunálních voleb z hlediska četnosti jejich nasazení. Zároveň třetí část obsahuje hodnocení úspěšnosti použitých propagačních nástrojů dle jejich vlivu na konečné rozhodnutí voliče. Ve čtvrté části bakalářské práce je pozornost zaměřena na analýzu prorůstání politického marketingu do oblasti veřejné správy.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on marketing of public administration and political parties in the period of the municipal elections. In the first part of the theses the notion of public administration is characterized first, followed by a concise definition of the issue of municipal elections. It is listed marketing concept including a brief description of the basic marketing tools. The second part of the thesis deals with the general characteristics of marketing tools in public administration with particular emphasis on marketing promotion. Part Three analyses the use of promotional tools in municipal elections, in terms of their application frequency. Simultaneously the third of the thesis part contains the evaluation of success of the promotional tools according to their influence on the final decision of the voters. The fourth part of the thesis focuses on the analysis of the penetration of political marketing into the field of public administration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marketing ve verejne sprave.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
Novy v.pdfPosudek vedoucího práce498,37 kBAdobe PDFView/Open
Novy Viktor.PDFPosudek oponenta práce757,16 kBAdobe PDFView/Open
Novy ob.pdfPrůběh obhajoby práce261,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7174

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.