Title: Motivování zaměstnanců v organizaci
Other Titles: The Motivation of Employees at an Organization
Authors: Šnajdrová, Eva
Advisor: Pavlák, Miroslav
Referee: Singerová, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7175
Keywords: motivace;zdroje;výkon;teorie pracovní motivace;stimulace;motivační program;SWOT analýza Policie ČR
Keywords in different language: motivation;sources;performance;theories of work motivation;stimulation;motivational programme;SWOT analysis of Police ČR
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá motivací zaměstnanců v organizaci. Zkoumanou skupinou jsou příslušníci policejního oddělení Plzeň Skvrňany. V teoretické části autorka na základě rešerší odborné literatury, elektronických zdrojů a vlastních poznatků shrnuje základní informace o motivaci, jejím dělení, funkcích a principech. Osvětluje zdroje motivace a její dynamiku. Zmiňuje se také o motivaci pracovního jednání, stimulech a motivačním programu. V praktické části autorka uvádí obecné informace o Policii ČR, dále provádí dotazníkové šetření, které vyhodnocuje. Zpracováná SWOT analýzu Policie ČR a navrhuje motivační program pro zkoumané oddělení s vhodnými doporučeními, která jsou také ekonomicky zhodnocována.
Abstract in different language: This bachelor thesis is concerned with the motivation of employees in the organization. Examined group are members of the police department Plzeň - Skvrňany. In the theoretical part, author based on literature searches, electronic sources and on her own knowledges. She summarizes the essential informations about the motivation, its divisions, functions and principles. Author also tries to illuminate the sources of motivation and its dynamics. She also mentions the motivation of working meetings, incentives and motivational program. In the practical part, author presents general informations about the Police ČR. Then is provided a survey, which is in the end evaluated. The SWOT analysis of Police ČR is processed and author proposes motivation program for the surveyed departmen. In the end are attached appropriate recommendations, which are also economically appreciated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Eva Snajdrova, 2012-2013.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Snajdrova v.pdfPosudek vedoucího práce584,57 kBAdobe PDFView/Open
Snajdrova o.pdfPosudek oponenta práce860,84 kBAdobe PDFView/Open
Snajdrova ob.pdfPrůběh obhajoby práce392,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7175

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.