Název: Motivování zaměstnanců v organizaci
Další názvy: The Motivation of Employees at an Organization
Autoři: Šnajdrová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Singerová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7175
Klíčová slova: motivace;zdroje;výkon;teorie pracovní motivace;stimulace;motivační program;SWOT analýza Policie ČR
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;sources;performance;theories of work motivation;stimulation;motivational programme;SWOT analysis of Police ČR
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá motivací zaměstnanců v organizaci. Zkoumanou skupinou jsou příslušníci policejního oddělení Plzeň Skvrňany. V teoretické části autorka na základě rešerší odborné literatury, elektronických zdrojů a vlastních poznatků shrnuje základní informace o motivaci, jejím dělení, funkcích a principech. Osvětluje zdroje motivace a její dynamiku. Zmiňuje se také o motivaci pracovního jednání, stimulech a motivačním programu. V praktické části autorka uvádí obecné informace o Policii ČR, dále provádí dotazníkové šetření, které vyhodnocuje. Zpracováná SWOT analýzu Policie ČR a navrhuje motivační program pro zkoumané oddělení s vhodnými doporučeními, která jsou také ekonomicky zhodnocována.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is concerned with the motivation of employees in the organization. Examined group are members of the police department Plzeň - Skvrňany. In the theoretical part, author based on literature searches, electronic sources and on her own knowledges. She summarizes the essential informations about the motivation, its divisions, functions and principles. Author also tries to illuminate the sources of motivation and its dynamics. She also mentions the motivation of working meetings, incentives and motivational program. In the practical part, author presents general informations about the Police ČR. Then is provided a survey, which is in the end evaluated. The SWOT analysis of Police ČR is processed and author proposes motivation program for the surveyed departmen. In the end are attached appropriate recommendations, which are also economically appreciated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Eva Snajdrova, 2012-2013.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snajdrova v.pdfPosudek vedoucího práce584,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snajdrova o.pdfPosudek oponenta práce860,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snajdrova ob.pdfPrůběh obhajoby práce392,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7175

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.