Název: Zhodnocení marketingu vybraného města se zaměřením na cestovní ruch
Další názvy: Marketing evaluation of chosen city with focus on tourism
Autoři: Škubalová, Irena
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Singerová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7179
Klíčová slova: marketing;městský marketing;cestovní ruch;marketingové prostředí;marketingový mix;produkt;cena;propagace;místo;marketingová strategie;marketingový audit
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;city marketing;tourism;marketing environment;marketing mix;product;price;promotion;place;marketing strategy;marketing audit
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je popsat a zhodnotit městský marketing zaměřený na cestovní ruch vybraného města. K analýze bylo vybráno město Plzeň, které je zapojeno do projektu EHMK 2015. Celkově práce popisuje různé marketingové aktivity, jednotlivé procesy nebo vzájemné vztahy návštěvníků a města. Úkolem je poukázat na rozvoj města a jeho snahu získat větší turistickou atraktivitu a na druhou stranu upozornit na nedostatky, s kterými se město v posledních letech potýká. První část obsahuje teoretický popis městského marketingu a cestovního ruchu, jejich jednotlivé definice, služby cestovního ruchu, dále popisuje marketingové prostředí a marketingový mix. Následující část obsahuje charakteristiku a představení Plzně zaměřené hlavně na cestovní ruch. Je tam zakomponován i projekt EHMK 2015 a jeho přínos pro město. Také srovnání s Ostravou jako soupeřem o kandidaturu EHMK 2015. Práce pokračuje popisem jednotlivých marketingových aktivit města Plzně, na něž navazuje doporučení městským regionům k zavedení a využití turistických karet jako moderního marketingového nástroje. Praktická část je zaměřena na marketingový průzkum a zhodnocení odpovědí. Ve finální části je zakotveno hodnocení marketingu města, návrhy či doporučení k dalším jeho úspěchům a možné zvýšení návštěvnosti nebo naopak upozornění na hrozby a nedostatky, kterých by se město mělo vyvarovat
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to describe and evaluate marketing to urban tourism selected city. The analysis was chosen city of Pilsen, which is involved in the ECOC 2015th Overall, the work describes different marketing activities, individual processes or relationships and visitors of the city. The task is to show the development of the city and its efforts to gain greater tourist attraction and on the other hand, point out deficiencies, which in recent years the city faces. The first part contains the theoretical description of city marketing and tourism, their individual definitions, tourism services, and describes the marketing environment and marketing mix. The following section contains the characteristics and performances of Pilsen focused mainly on tourism. There's also styled ECOC 2015, and his contribution to the city. Also, compared with Ostrava as a rival candidacy ECOC 2015th The work goes on to describe various marketing activities of Pilsen, to be followed recommendations urban regions to the introduction and use of modern tourist cards as a marketing tool. The practical part is focused on marketing research and evaluation of responses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
SkubalovaBP.pdfPlný text práce4,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skubalova v.pdfPosudek vedoucího práce529,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skubalova o.pdfPosudek oponenta práce573,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skubalova ob.pdfPrůběh obhajoby práce310,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7179

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.