Title: Zvláštní formy financování firmy Exova s.r.o. pomocí leasingu. Srovnání s úvěrovým financováním
Other Titles: Specific forms of financing the company Exova s.r.o. via leasing. Comparison with credit financing
Authors: Fučíková, Lucie
Advisor: Karlovec, Karel
Referee: Bruha, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7180
Keywords: leasing;úvěr;financování;metoda diskontovaných výdajů;čistá výhoda leasingu
Keywords in different language: lease;loan;financing;the method of discounted costs;the method of net advantage of leasing
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na srovnání efektivity leasingového a úvěrového financování majetku společnosti Exova s.r.o. Předmětem první kapitoly je obecná charakteristika možných zdrojů financování majetku. V druhé kapitole představuji společnost Exova s.r.o. a stroj pro řezání vodním paprskem, jehož financování podrobně analyzuji v páté kapitole. V třetí a čtvrté kapitole charakterizuji leasingové a úvěrové formy financování, jejich právní a daňové aspekty, výhody a nevýhody. V páté kapitole je provedena komparace konkrétních nabídek leasingových společností a nabídky úvěrového financování pomocí metody diskontovaných výdajů a pomocí čisté výhody leasingu. V šesté kapitole shrnuji výsledky porovnání jednotlivých nabídek a volím variantu, která je pro společnost Exova s.r.o. v daných podmínkách optimální.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the comparison of the efficiency of leasing and credit financing of assets for company Exova s.r.o. The theme of the first chapter is general characteristic of possible sources when financing assets. In the chapter two I introduce company Exova s.r.o. and Water jet cutting system, the machine, which financing I closely analyze in the chapter five. The description of leasing and credit financing is featured in the third and fourth chapter as well as legal and tax aspects and also advantages and disadvantages of both forms of financing. There is comparison of the actual leasing and credit financing proposals in the chapter five. The comparison is done by means of the method of discounted costs and method of net advantage of leasing. I recap the results of comparison of the financing proposals in the chapter six. There is also the conclusion of the analyses and the option of financing, which is for company Exova s.r.o. optimal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Fucikova.pdfPlný text práce475,43 kBAdobe PDFView/Open
fucikova.pdfPosudek vedoucího práce628,04 kBAdobe PDFView/Open
fucikova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce543,89 kBAdobe PDFView/Open
fucikova.PDFPrůběh obhajoby práce202,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7180

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.