Název: Porovnání daňové soustavy ČR a Slovenska
Další názvy: Tax system in the Czech Republic and its comparison with Slovakia
Autoři: Hejnalová, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Hejduková, Pavlína
Oponent: Hruška, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7181
Klíčová slova: daňová soustava;přímá daň;nepřímá daň;majetkové daně;komparace
Klíčová slova v dalším jazyce: tax system;direct tax;indirect tax;property taxes;comparison
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá daňovými soustavami v ČR a na Slovensku. Cílem je analýza a následná komparace daňových soustav v obou zmíněných zemích. Práce je rozdělena do několika kapitol. První kapitola vysvětluje základní ekonomické pojmy. Ve druhé kapitole je, dle platných daňových zákonů pro rok 2012, rozebrána daňová soustava ČR. Třetí kapitola analyzuje daňovou soustavu na Slovensku. Poznatky získané během analýzy daňových soustav jsou použity v dalších kapitolách. Ve čtvrté kapitole je provedena komparace jednotlivých daní a je upozorněno na nejpodstatnější rozdíly. V poslední kapitole jsou na praktických příkladech provedeny výpočty vybraných druhů daní, jejichž cílem je poukázat na rozdíly ve zdanění v obou zemích. Závěr práce obsahuje shrnutí zjištěných odlišností a výsledků práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the tax systems in the Czech Republic and Slovakia. The target of work is analysis and subsequent comparison of tax systems in both countries. The work is divided into several chapters. The first chapter explains basic economic terms. In the second chapter is, according to valid tax laws for year 2012, described tax system in the Czech Republic. The third chapter analyzes the tax system in Slovakia. Knowledges obtained during the analysis of tax systems are used in subsequent chapters. In the fourth chapter is comparison of individual taxes and it is refered on the most important differences. In the final chapter are on practical examples performed calculations of selected types of taxes whose tendency is point out differences in taxation in both countries. The conclusion contains a summary of the identified differences and results of this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Marcela Hejnalova K10B0121K.pdfPlný text práce801,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hejnalova ved.PDFPosudek vedoucího práce736,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hejnalova opon.PDFPosudek oponenta práce699,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hejnalova.PDFPrůběh obhajoby práce267,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7181

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.