Title: Dávky státní sociální podpory - struktura a vývoj
Other Titles: State social support benefits - structure and development
Authors: Mezerová, Adéla
Advisor: Hejduková, Pavlína
Referee: Burešová, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7187
Keywords: dávky státní sociální podpory;systém státní sociální podpory;vývoj a komparace dávek ve vybraných letech
Keywords in different language: state social support benefits;state social support system;development and comparison of benefits in selected years
Abstract: Bakalářská práce "Dávky státní sociální podpory - struktura a vývoj" je rozdělena do dvou částí, a to na část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce je nejprve stručně vysvětleno umístění státní sociální podpory v oblasti sociální politiky. Dále je charakterizován současný stav systému státní sociální podpory (k 1.1.2012) a popsány jednotlivé druhy dávek, rozdělených do dvou kategorií na dávky testované a netestované. V praktické části práce je provedena analýza vývoje množství vyplacených dávek v letech 1995 až 2010. V analýze jsou zohledněny různé faktory, které ovlivnily strukturu a množství čerpaných dávek. Další praktickou částí práce je analýza vývoje dávek státní sociální podpory na konkrétních typech rodin a její zhodnocení. Dochází ke komparaci dávek jednotlivce, úplné a neúplné rodiny ve vybraných letech.
Abstract in different language: Bachelor´s thesis "State social support benefits - structure and development" is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part introduces at first brief explanation of the state social support location in the sphere of social policy. In addition, contemporary condition of state social support system (to 1.1.2012) is characterized, individual kinds of benefits are described and separated into two categories, tested and non tested benefits. In the practical part, the analysis of the development of amount of paid benefits in years 1995 - 2010 is accomplished. Different factors that affected the structure and the quantity of gained benefits are taken into consideration in the analysis. Moreover, further practical part of the thesis is the analysis of development of state social support benefits regarding particular types of the families and its evaluation. The comparison of benefits for individuals, complete and incomplete families in selected years is provided.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Adela Mezerova.pdfPlný text práce5,2 MBAdobe PDFView/Open
Mezerova ved.PDFPosudek vedoucího práce772,69 kBAdobe PDFView/Open
Mezerova opon.PDFPosudek oponenta práce751,37 kBAdobe PDFView/Open
Mezerova.PDFPrůběh obhajoby práce278,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7187

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.