Title: Změny v daňových zákonech a jejich dopady na daňové poplatníky ČR
Other Titles: Changes in tax laws and their impact on taxpayers CR
Authors: Randová, Dagmar
Advisor: Hejduková, Pavlína
Referee: Hruška, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7188
Keywords: daň z příjmu fyzických osob;daň z přidané hodnoty;změny v dani z příjmů fyzických osob a v dani z přidané hodnoty;důsledky změn
Keywords in different language: personal income tax;value added tax;changes in personal income tax and value addend tax;consequences of changes
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu nejdůležitějších změn ve zdanění příjmů fyzických osob a ve zdanění přidané hodnoty v České republice a na zhodnocení jejích důsledků. V první části této bakalářské práci jsou obecně charakterizovány daně a daňová soustava. V další části je analyzována právní úprava zdanění příjmů fyzických osob platná v roce 2012. Dále jsou zde popsány nejdůležitější změny ve zdanění fyzických osob provedené v období 2002 - 2012. Ve čtvrté části je analyzována právní úprava daně z přidané hodnoty platná v roce 2012 a dále jsou zde uvedeny nejdůležitější změny v dani z přidané hodnoty v období 2002 - 2012. Na konkrétních příkladech je ukázáno, jaké měly vybrané změny provedené v období 2002 - 2012 důsledky na daňového poplatníka. Dopady změn jsou ukázány na výši disponibilních příjmů nebo na výši daňové povinnosti daňových poplatníků. V závěru práce je zhodnocení těchto změn.
Abstract in different language: Presented bachelor´s dissertaton is focused on an analysis of most important changes in taxation of the personal income and in value added tax in Czech Republic and for an appraisal of their consequences. In the first part of the bachelor´s dissertation, there are generally characterize taxes and the tax systém. In the next part, there is legislation of the personal income tax in year 2012. Furthermore, there are described most important changes in taxation of natural persons carried out in the period between 2002 to 2012. In the fourth part, the legislation of the value added tax valid in year 2012 and there are mention of most important changes in the value added tax in the period between 2002 - 2012. On concrete instances you´ll see, what kind of impact did the changes carried out in the period between 2002 - 2012 have on the taxpayer. Impacts of changes are shown on the level of disposable incomes or on the level of tax duty of taxpayers. There´s the appraisal of these changes in the conclusion of the dissertation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka Dagmar Rankova.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Radova ved.PDFPosudek vedoucího práce763,07 kBAdobe PDFView/Open
Randova opon.PDFPosudek oponenta práce725,12 kBAdobe PDFView/Open
Randova.PDFPrůběh obhajoby práce234,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7188

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.