Název: Finanční analýza podniku SŽDC, s.p.
Další názvy: Financial Analysis of the Railway Infrastructure Administration, State Organization
Autoři: Abel, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Singerová, Jitka
Oponent: Lukeš, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7192
Klíčová slova: státní organizace;finanční analýza;ekonomické ukazatele;vyhodnocení finanční situace
Klíčová slova v dalším jazyce: state organization;financial analysis;economic indicators;evaluation of financial situation
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce na téma Finanční analýza podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První část obsahuje teoretická východiska finanční analýzy, kde je soustředěna pozornost na definici podstaty analýzy, její principy, nástroje, metody a cíle. Dále jsou rozebrány absolutní, rozdílové, poměrové a souhrnné ekonomické ukazatele tvořící podklad pro komplexní zhodnocení finanční situace podniku. Praktická část je zaměřena na aplikaci metod a poznatků finanční analýzy na vybraném ekonomickém subjektu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Zde je provedena analýza ekonomické situace za čtyři účetní období 2008, 2009, 2010 a 2011. Závěr praktické části je věnován vyhodnocení finanční situace sledovaného subjektu a v reakci na získané výsledky měření jsou učiněny návrhy na zlepšení do budoucna.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis on the topic of the Financial analysis of the Railway Infrastructure Administration, state organization is divided into a theoretical and a practical part. The first part contains the theoretical foundations of a financial analysis. The attention is focused on a defining the essence of the analysis, principles, tools, methods and targets. Then there are also analyzed absolute, differential, ratio and aggregate economic indicators forming the basis for a comprehensive evaluation of the financial situation. The practical part concerns the application of the methods and knowledges of a financial analysis on the selected economic entity the Railway Infrastructure Administration, state organization. There is made an analysis of the economic situation for the four fiscal periods 2008, 2009, 2010 and 2011. Conclusion of the practical part is devoted to the evaluation of the financial situation on the monitored subject and in a response to the results of measurements there are made suggestions for the future improvements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP2013 - Abel Jiri - K10B0038P.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
abel.pdfPosudek vedoucího práce609,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
abel.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce560,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
abel.PDFPrůběh obhajoby práce214,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7192

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.