Title: Ekologické daně jako nástroj environmentální politiky státu
Other Titles: Ecological taxes as a method of environmental state policy
Authors: Čechura, Adam
Advisor: Karlovec, Karel
Referee: Jílková, Jiřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7198
Keywords: ekologické daně;ekologická daňová reforma;harmonizace;dopad na podniky
Keywords in different language: environmental taxes;environmental tax reform;harmonization;impact on companies
Abstract: Bakalářská práce se zabývá ekologickými daněmi v České republice. Teoretická část se zabývá klasifikací ekologických daní, důvody jejich zavedení včetně jejich charakteristiky a komparaci se systémem environmentální politiky Slovenska a Dánska. Ve druhé kapitole je podrobněji přiblížena ekologická daňová reforma, etapy zavedení ekologických daní v České a efektivnost ekologických daní v jednotlivých krajích. Dále porovnává výši výnosu z ekologických daní dle jednotlivých let. Třetí kapitola je věnována analýze dopadů na podniky v České republice, chystaným změnám v environmentální legislativě včetně uhlíkové daně a úpravě vydávání emisních povolenek. Poslední část je zaměřena na návrhy zkvalitnění výběru ekologických daní se zaměřením na změny stávajícího systému, na snížení daní spotřebních v rámci výnosové neutrality a na návrhy zavedení nových ekologických daní.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with ecological taxes in Czech republic. Theoretic part describes clasification of ecological taxes, reasons for their implementation including their description and comparation with system of environmental policy in Slovakia and Denmark. Second chapter deals with ecological tax reform, their phases of implementation in Czech Republic and effectivity of ecological taxes in its regions. It also compares revenue of ecological taxes during individual years. Third chapter is devoted to analyzing the impacts on companies in Czech Republic, planned changes in environmental legislation, including the carbon tax and improvement of emmision certificates. The last part is aimed to improvement the recovery of environmental taxes with a focus on changes of current system, reducing the consumption tax in the revenue neutrality principal, and on proposals to implement new environmental taxes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_CECHURAA_PORTAL.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
cechura.pdfPosudek vedoucího práce688,9 kBAdobe PDFView/Open
cechura.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce601,1 kBAdobe PDFView/Open
cechura.PDFPrůběh obhajoby práce185,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7198

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.