Title: Harmonizace environmentálních daní v Evropské unii - \nl{}současný a budoucí pohled
Other Titles: The Harmonization of Environmental Taxes in the European Union - the Present and Future View
Authors: Hluchý, Jan
Advisor: Hruška, Zdeněk
Referee: Lukeš, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7202
Keywords: daň;ekonomické nástroje ochrany životního prostředí;environmentální daně;ekologická daňová reforma
Keywords in different language: tax;economic means of wildlife conservation;environmental taxes;environmental tax reform
Abstract: Práce se věnuje environmentálním daním především ve vztahu k oblasti Evropské Unie. Úvod do problematiky je učiněn prostřednictvím obecných charakteristik daní, přičemž je provedena alokace environmentálních daní mezi ostatními daněmi a následně i mezi ostatními ekonomickými nástroji ochrany životního prostředí. Environmentální daně jsou blíže specifikovány a je provedena jejich klasifikace. Vývoj environmentálních daní a environmentálních daňových reforem v Evropské Unii je popsán v návaznosti na jejich harmonizaci ze strany Evropské Unie. Podrobněji je vývoj environmentálních daní sledován prostřednictvím globálních ekonomických ukazatelů a je kontrastován s vývojem ukazatelů relevantních k působení ekonomik EU a jednotlivých zemí na životní prostředí, což umožňuje srovnání vlivů ekonomik zemí EU-15 s novými členskými zeměmi. Bližší komparace vývoje environmentálních daní je provedena pro jednu zemi EU-15 a jednu novou členskou zemi, konkrétně pro Spojené království a Českou republiku. Práce je zakončena porovnáním kladných a záporných přístupů k environmentálním daním a predikcí jejich budoucího vývoje opět v oblasti Evropské Unie.
Abstract in different language: The essay is considering environmental taxes in the European Union. The introduction sets out the general characteristic of taxes, simultaneously considers the issues of environmental taxes within broader taxation and then within other economic means of wildlife conservation. It focuses on the specification and the classification of environmental taxes. When it considers harmonisation, it details on the development of taxes and their reforms. Global economic indicators are used to examine the development of taxes and are shown in contrast to the development of relevant economic indicators of EU and that of individual countries. This approach allows comparison of the economic influence of the EU-15 with the new member states. There is a detailed comparison for one country from the EU-15 and one new member state, specifically the United Kingdom and the Czech Republic. The essay concludes with a comparison of positive and negative attitudes to environmental taxes and with a prediction of the development of environmental taxes within European Union.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Harmonizace environmentalnich dani v Evropske Unii.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
hluchy.pdfPosudek vedoucího práce691,06 kBAdobe PDFView/Open
hluchy.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce535,25 kBAdobe PDFView/Open
hluchy.PDFPrůběh obhajoby práce188,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.