Název: Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku
Další názvy: The Accounting and Economic Software as a Part of Information System of a Company
Autoři: Jeníčková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Singerová, Jitka
Oponent: Špirková, Michaela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7203
Klíčová slova: ekonomický systém;legislativa;kritéria hodnocení;srovnání
Klíčová slova v dalším jazyce: economic system;legislation;evaluative criteria;comparison
Abstrakt: Úkolem předložené práce je definovat podstatu a podtrhnout význam účetního a ekonomického systému v podniku. To je realizováno prostřednictvím teoreticé a praktické části. V teoretické části jsou vymezeny ekonomické systémy. Poté je nastíněn stručný historický vývoj a možné příčiny vedoucí ke vzniku ekonomických systémů. Dále je zařazena část zabývající se legislativními aspekty souvisejícími s tématem. Podstatnou náplň teoretické části bakalářské práce tvoří sestavení kritérií a podkladů pro analýzu a hodnocení účetního a ekonomického systému v podniku. Ty jsou následně aplikovány při analýze v konkrétním podniku. Hlavním úkolem analýzy je odhalit silné a slabé stránky programu jako celku i jeho jednotlivých částí. V závěrečné části je program porovnán s jiným programovým vybavením a jsou shrnuty odhalené výhody a nevýhody obou programů s doporučením opatření pro zlepšení stávající situace v podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of the theses is to define the principle and to point out the importance of accounting and economic system in a company. This is realized through the theoretical and the practical part. In the theoretical part, there are defined the accounting and economic systems. Next, there is included a part dedicated to the legislative aspects related to the topic. Substantial part of the theses consists the criteria and material for analysis and evaluating the accounting and economic system in a company. These are then applied within the analysis in the specific company. The main objective of the analysis is to reveal strengths and weaknesses of the program as whole, and also of its parts. In the final part, there is a comparison of the program with the other software. Finally, the advantages and disadvantages of both programs are summarized along with recommendations for action to improve the situation in the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP2013JENICKOVA.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jenickova.pdfPosudek vedoucího práce623,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jenickova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce589,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jenickova.PDFPrůběh obhajoby práce214,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7203

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.