Název: Zdanění příjmů fyzických a právnických osob v České republice a ve Spolkové republice Německo
Další názvy: Income Taxation of Natural Persons and Legal Entities in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany
Autoři: Labíková, Nikol
Vedoucí práce/školitel: Hruška, Zdeněk
Oponent: Marková, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7210
Klíčová slova: Česká republika;Německo;daň z příjmu;fyzická osoba;právnická osoba
Klíčová slova v dalším jazyce: Czech republic;Germany;income tax;natural person;legal person
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o zdanění příjmů fyzických a právnických osob v České republice a ve Spolkové republice Německo. Hlavním cílem práce bylo analyzovat daňové systémy těchto zemí s užším zaměřením na důchodové daně. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část, přičemž dochází ke kontinuálnímu provázání obou částí. V teoretické části bakalářské práce jsou rozebrány základní pojmy a informace z oblasti daní. Nastíněn je i historický vývoj daní a vymezeny daňové pojmy a principy. Praktická část práce obsahuje analýzu legislativy důchodových daní v obou zemích, přičemž je provedena komparace aktuálního stavu. Zdůrazněny jsou největší rozdíly a shody. Na tuto část plynule navazuje další kapitola věnující se komparaci pomocí modelových příkladů, které umožnily numericky vyjádřit rozdíly ve zdanění příjmů fyzických a právnických osob v České republice a ve Spolkové republice Německo. V rámci vypracování práce bylo provedeno dotazníkové šetření zkoumající srozumitelnost daňového systému obou zemí pro občany daného státu. Ze získaných výsledků pak byly formulovány důležité závěry a doporučení.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with income taxes of natural persons and legal entities in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany. The main objective of the thesis is to analyze the tax systems of these countries focusing on income taxes. The work includes both theoretical and practical parts and the interconnection between the two. In the theoretical part of the thesis, basic concepts and information related to taxes are discussed. It also outlines the historical development of taxes and defines taxation terminologies and principles. The practical part contains an analysis of the legislation of income taxes as well as the comparison of the current situation in both countries. The main similarities and differences are pointed out. Next is a chapter devoted on using model examples to numerically express the differences in the income taxation of natural persons and legal entities in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany. A questionnaire survey examining the comprehensibility of the tax systems for the citizens of both states is also conducted. Important conclusions and recommendations are then formulated from the obtained results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_LABIKOVA portal.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
labikova.pdfPosudek vedoucího práce633,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
labikova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce539,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
labikova.PDFPrůběh obhajoby práce197,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7210

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.