Title: Analýza informačního systému zvoleného podniku
Other Titles: Analysis of information system in selected company
Authors: Procházková, Nikol
Advisor: Lukeš, Jan
Referee: Singerová, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7219
Keywords: informační systém;ERP;CRM;SCM;BI;Lotus Notes
Keywords in different language: information system;ERP;CRM;SCM;BI;Lotus Notes
Abstract: Cílem bakalářské práce na téma ?Analýza informačního systému zvoleného podniku? je popsat a zhodnotit informační systém využívaný konkrétní společností. Pro tuto práci jsem si zvolila společnost Jídelny.cz, která působí na českém i slovenském trhu. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se informačních systémů. Dále je vysvětleno, co je informační systém, historie informačních systémů, základní členění informačních systémů, možnosti jeho pořízení do podniku a především jeho uživatelé. Další kapitola se zabývá požadavky na systém. Je zde vysvětleno, do jakých kategorií se požadavky rozdělují, jak se požadavky zaznamenávají a co znamená analýza těchto požadavků. Poslední kapitolu teoretické části tvoří charakteristika zvolené společnosti. Praktická část je věnována požadavkům, které společnost vyžadovala od informačního systému. Na základě této analýzy následuje kapitola se stručným představením vybraného informačního systému. Stěžejním bodem praktické části je popis aplikace pro správu kontaktů Jídelny.cz vyvinuté v prostředí Lotus Notes. Tato část může posloužit i jako uživatelský manuál. Celou práci zakončuje kapitola s navrhovanými náměty a doporučeními na zlepšení.
Abstract in different language: The goal of this thesis ?Analysis of information system in selected company? is to describe and evaluate the information system used by a particular company. For this work I chose company Jídelny.cz, which operates in the Czech and Slovak markets. In a theoretical part defines the basic concepts related to information systems. The following explains, what is an information system, history of information systems, basic structure of information systems, the possibility to acquire it to the company and especially its users. The next chapter deals with the system requirements. There is explained, how are divided the requirements into categories, how the requirements are recorded and what means the analysis of these requirements. The last chapter of the theoretical part is characteristic of the selected company. The practical part is devoted to the requirements demanded by the information system. Based on this analysis, there is next chapter with a brief presentation of selected information system on the basis of the analysis. The main point of the practical part is to describe application for contact management Jídelny.cz developed in Lotus Notes. This section can serve a user manual. This thesis is concluded chapter with suggestions and recommendations for improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prochazkova BP.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
prochazkova.pdfPosudek vedoucího práce603,94 kBAdobe PDFView/Open
prochazkova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce601,45 kBAdobe PDFView/Open
prochazkova.PDFPrůběh obhajoby práce179,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7219

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.