Název: Analýza informačního systému zvoleného podniku
Další názvy: Analysis of information system in selected company
Autoři: Procházková, Nikol
Vedoucí práce/školitel: Lukeš, Jan
Oponent: Singerová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7219
Klíčová slova: informační systém;ERP;CRM;SCM;BI;Lotus Notes
Klíčová slova v dalším jazyce: information system;ERP;CRM;SCM;BI;Lotus Notes
Abstrakt: Cílem bakalářské práce na téma ?Analýza informačního systému zvoleného podniku? je popsat a zhodnotit informační systém využívaný konkrétní společností. Pro tuto práci jsem si zvolila společnost Jídelny.cz, která působí na českém i slovenském trhu. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se informačních systémů. Dále je vysvětleno, co je informační systém, historie informačních systémů, základní členění informačních systémů, možnosti jeho pořízení do podniku a především jeho uživatelé. Další kapitola se zabývá požadavky na systém. Je zde vysvětleno, do jakých kategorií se požadavky rozdělují, jak se požadavky zaznamenávají a co znamená analýza těchto požadavků. Poslední kapitolu teoretické části tvoří charakteristika zvolené společnosti. Praktická část je věnována požadavkům, které společnost vyžadovala od informačního systému. Na základě této analýzy následuje kapitola se stručným představením vybraného informačního systému. Stěžejním bodem praktické části je popis aplikace pro správu kontaktů Jídelny.cz vyvinuté v prostředí Lotus Notes. Tato část může posloužit i jako uživatelský manuál. Celou práci zakončuje kapitola s navrhovanými náměty a doporučeními na zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this thesis ?Analysis of information system in selected company? is to describe and evaluate the information system used by a particular company. For this work I chose company Jídelny.cz, which operates in the Czech and Slovak markets. In a theoretical part defines the basic concepts related to information systems. The following explains, what is an information system, history of information systems, basic structure of information systems, the possibility to acquire it to the company and especially its users. The next chapter deals with the system requirements. There is explained, how are divided the requirements into categories, how the requirements are recorded and what means the analysis of these requirements. The last chapter of the theoretical part is characteristic of the selected company. The practical part is devoted to the requirements demanded by the information system. Based on this analysis, there is next chapter with a brief presentation of selected information system on the basis of the analysis. The main point of the practical part is to describe application for contact management Jídelny.cz developed in Lotus Notes. This section can serve a user manual. This thesis is concluded chapter with suggestions and recommendations for improvement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Prochazkova BP.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prochazkova.pdfPosudek vedoucího práce603,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prochazkova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce601,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prochazkova.PDFPrůběh obhajoby práce179,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7219

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.