Název: Odložená a splatná daň z příjmu dle právních norem ČR
Další názvy: Payable and deferred income tax according to laws in the Czech Republic
Autoři: Suchopárová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Hinke, Jana
Oponent: Samuel, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7220
Klíčová slova: splatná daň z příjmu;odložená daň;základ daně
Klíčová slova v dalším jazyce: payable income tax;deferred income tax;tax base
Abstrakt: Předložená bakalářská práce charakterizuje splatnou a odloženou daň z příjmu právnických osob dle právních předpisů platných v České republice k 1. lednu 2013. Práce nejprve vysvětluje problematiku splatné daně z příjmů a dále se zabývá odloženou daní z příjmů, především pak její podstatou, významem a důvody, které vedou k zjišťování odložené daně z příjmů. Popsány jsou metody výpočtu odložené daně a způsob jejího účtování. V praktické části práce je provedena aplikace výpočtu a zúčtování splatné a odložené daně z příjmů u akciové společnosti Úněšovský statek, a. s. Závěr obsahuje stručné shrnutí celé práce a poznatky z praktické části bakalářské práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis defines the payable and deferred corporate income tax according to laws in the Czech Republic to 1st January 2013. The thesis initially explains the issues of the payable income tax and after that it corncernes with the deferred income tax, primarily with the substance, sense and the reasons for looking into the deferred income tax. The thesis describes the methods of computation of the deferred income tax and way of its entering of the accounts. In the practical part is maked the application of computation and entering into accounts of the payable and deferred income tax by company Úněšovský statek plc. There are shortly summary of bachelor´s thesis and the findings from the practical part of the thesis in the end.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_-_Suchoparova_Marie_Plzen_2013.pdfPlný text práce909,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
suchoparova.pdfPosudek vedoucího práce608,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
suchoparova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce711,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
suchoparova.PDFPrůběh obhajoby práce201,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7220

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.