Title: Odložená a splatná daň z příjmu dle právních norem ČR
Other Titles: Payable and deferred income tax according to laws in the Czech Republic
Authors: Suchopárová, Marie
Advisor: Hinke, Jana
Referee: Samuel, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7220
Keywords: splatná daň z příjmu;odložená daň;základ daně
Keywords in different language: payable income tax;deferred income tax;tax base
Abstract: Předložená bakalářská práce charakterizuje splatnou a odloženou daň z příjmu právnických osob dle právních předpisů platných v České republice k 1. lednu 2013. Práce nejprve vysvětluje problematiku splatné daně z příjmů a dále se zabývá odloženou daní z příjmů, především pak její podstatou, významem a důvody, které vedou k zjišťování odložené daně z příjmů. Popsány jsou metody výpočtu odložené daně a způsob jejího účtování. V praktické části práce je provedena aplikace výpočtu a zúčtování splatné a odložené daně z příjmů u akciové společnosti Úněšovský statek, a. s. Závěr obsahuje stručné shrnutí celé práce a poznatky z praktické části bakalářské práce.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis defines the payable and deferred corporate income tax according to laws in the Czech Republic to 1st January 2013. The thesis initially explains the issues of the payable income tax and after that it corncernes with the deferred income tax, primarily with the substance, sense and the reasons for looking into the deferred income tax. The thesis describes the methods of computation of the deferred income tax and way of its entering of the accounts. In the practical part is maked the application of computation and entering into accounts of the payable and deferred income tax by company Úněšovský statek plc. There are shortly summary of bachelor´s thesis and the findings from the practical part of the thesis in the end.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_-_Suchoparova_Marie_Plzen_2013.pdfPlný text práce909,89 kBAdobe PDFView/Open
suchoparova.pdfPosudek vedoucího práce608,47 kBAdobe PDFView/Open
suchoparova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce711,38 kBAdobe PDFView/Open
suchoparova.PDFPrůběh obhajoby práce201,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7220

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.