Title: Ekologické daně jako nástroj environmentální politiky státu
Other Titles: The environmental taxes as an instrument of state environmental policy
Authors: Šalounová, Aneta
Advisor: Hruška, Zdeněk
Referee: Karlovec, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7221
Keywords: ekologické daně;ekologická daňová reforma;životní prostředí;Evropská unie
Keywords in different language: environmental taxes;ecological tax reform;environment;European union
Abstract: Předložená práce se zabývá ekologickými daněmi sloužícími jako nástroj environmentální politiky státu. Cílem práce je provést analýzu environmentálního zdanění v České republice a Evropské unii a dále predikci vývoje ekologického zdanění v České republice. V první části práce jsou definovány pojmy ekologického zdanění a obecné pojmy související s Evropskou unií. Následuje charakteristika ekologických daní v České republice a ekologické daňové reformy České republiky. Další část se zabývá environmentálním zdaněním v zemích Evropské unie. Praktickou část práce představuje dotazníkové šetření provedené mezi podnikateli o jejich povědomí o ekologických daních v České republice. V poslední části je provedena predikce budoucího vývoje environmentálních daní v České republice, které by mohly napomoci ochraně životního prostředí.
Abstract in different language: This thesis is devoted to ecological taxes that comprise an instrument of an environmental politics of states. Aim of this thesis is to analyse an environmental taxation in the Czech Republic and in the European Union and to predict the evolution of an environmental taxation in the Czech Republic. First part of the thesis defines terms of ecological taxation and general terms related to the European Union. After this there is a characteristic of ecological taxes in the Czech Republic and ecological tax reforms in the Czech Republic. Next part deals with the environmental taxation of the European Union members. The practical part of the thesis introduces questionnaire survey held among businessmen related to their knowledge of ecological taxes in the Czech Republic. Last part of the thesis makes prediction of the future development of the environmental taxes in the Czech Republic that could help in the environmental protection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Aneta_Salounova.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
salounova.pdfPosudek vedoucího práce634,97 kBAdobe PDFView/Open
salounova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce651,69 kBAdobe PDFView/Open
salounova.PDFPrůběh obhajoby práce157,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7221

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.