Title: Právní, účetní a daňové aspekty odměňování zaměstnanců
Other Titles: Legal, accounting and tax aspects of the remuneration of the employees
Authors: Tesař, Radan
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Singerová, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7224
Keywords: odměňování;zaměstnanecké benefity;systém odměn;daně;právo;účetnictví;mzda
Keywords in different language: remuneration;fringe benefit;reward system;tax;law;accounting;wage
Abstract: Základním cílem této bakalářské práce je vysvětlení a analýza systému odměňování v konkrétní společnosti. Tato práce poskytuje komplexní pohled na jednotlivé finanční odměny a rovněž na zaměstnanecké benefity. Tyto formy odměňování jsou vysvětleny z právního, daňového a účetního hlediska. Hlavní obsah této práce je rozdělení do pěti samostatných částí. První kapitola poskytuje stručný popis společnosti. Poté následuje vysvětlení mezd a jiných finančních odměn a analýza daňového a účetního aspektu těchto odměn. Do daních je zahrnuto i pojednání o sociální a zdravotním pojištění. V následující části práce jsou objasněny fundamentální rozdíly v odměňování společníka, statutárního orgánu a zaměstnanců. Velmi důležitou částí systému odměňování jsou benefity. Proto jsou ve čtvrté kapitole analyzovány jednotlivé druhy benefitů znovu z hlediska práva, daní a účetnictví. Najít optimální řešení systému odměňování, které by vyhovovalo jak zaměstnavateli, tak zaměstnancům je velmi obtížné a téměř nereálné. Vždy musí být uskutečněny určité ústupky z obou zúčastněných stran. Třebaže odměňování vybrané společnosti se zdá být efektivní a smysluplné, pátá kapitola pojednává o návrzích, které by mohli postupně ještě více zlepšit spokojenost ve společnosti a zlepšit rovněž daňovou optimalizaci odměn.
Abstract in different language: The basic goal of this bachelor thesis is an explanation and analysis of the system of remuneration in the particular company. The thesis should provide the comprehensive view on the individual financial rewards and also on fringe benefits. All of these sorts of the remuneration are explained by means of the legal, tax and accounting aspects. The main content of the thesis is divided into five separate parts. First of the chapters the brief description of the company provides the imagination what the company is concerned about. Then the tax and accounting standpoints of the financial reward are analysed. The social and medical insurance have been included in the tax aspects. In the following part of the thesis the fundamental distinctions in remuneration of the business associate, the statutory authority and the employees have been clarified. Very significant part of the reward system is the perks. Therefore there are analysed the particular sorts of the fringe benefit again from the view of point of the law, taxes and accounting in the fourth chapter. To find an optimal solution of the reward system which satisfied both of the participated groups (employer and employees) is very often complicated and almost unreal. There always have to be carried out some concessions from the both of the participating group. Even though the remuneration of the selected company has appeared to be sensible and effective, the fifth chapter concerns the proposals, which could even get increasingly better the satisfaction in the company and improve the tax optimization of the remuneration as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_RadanTesar.pdfPlný text práce8,02 MBAdobe PDFView/Open
tesar.pdfPosudek vedoucího práce615,31 kBAdobe PDFView/Open
tesar.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce564,88 kBAdobe PDFView/Open
tesar.PDFPrůběh obhajoby práce185,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7224

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.