Název: Penzijní fondy a jejich role v důchodové reformě ČR
Další názvy: Pension funds and their role in pension reform in the Czech Republic
Autoři: Urban, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Hruška, Zdeněk
Oponent: Karlovec, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7228
Klíčová slova: daňové zvýhodnění;důchodová reforma;penzijní fond;penzijní připojištění;penzijní společnost;státní příspěvek
Klíčová slova v dalším jazyce: tax relief;pension reform;pension fund;pension;company pension;state contribution
Abstrakt: Obsahem této bakalářské práce je deskripce nově vzniklého důchodového systému, zavedeného v rámci důchodové reformy, spuštěné 1.1.2013 v ČR. Práce nejprve obsahuje část teoretickou, která popisuje vznik a vývoj penzijního systému v ČR a komparaci systémů penzijních pojištěních fungujících ve vybraných zemích. Důležitý je také popis role a významu v rámci důchodové reformy, kterou zastávají penzijní společnosti, transformované z penzijních fondů. Penzijní fondy obhospodařovaly do počátku roku 2013 penzijní připojištění se státním příspěvkem. Tento spořící produkt v sobě skýtá popsané výhody státního příspěvku a daňového zvýhodnění. Praktická část je zaměřena na komparaci penzijních fondů, popis nových spořících pilířů a krátké nastínění důchodové reformy penzijního systému na Slovenku. Významným prvkem práce je také výzkum provedený pomocí dotazníkového šetření a analýza využití daňového zvýhodnění u konkrétního podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: The content of this work is a description of the newly established pension system implemented in the framework of a pension system reform in Czech Republic launched on 1st of January 2013. Beginning of the thesis contains a theoretical part, which describes the origin and development of the pension system in the Czech Republic and comparison of pension scheme systems operating in selected countries. In the framework of the pension reform are also important the role and importance of pension companies transformed from pension funds. The pension funds managed pension supplementary insurance with a state contribution till beginning of year 2013. This saving product provides described advantages of the state contribution and tax relief. The practical part is focused on the comparison of pension funds, description of the new pillars and short outline of the pension system in Slovakia. An important element of the work is a research conducted through a questionnaire survey and analysis of the tax advantages of a particular company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ladislav-URBAN-BP.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
urban.pdfPosudek vedoucího práce673,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
urban.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce613,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
urban.PDFPrůběh obhajoby práce163,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7228

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.