Title: Penzijní fondy a jejich role v důchodové reformě ČR
Other Titles: Pension funds and their role in pension reform in the Czech Republic
Authors: Urban, Ladislav
Advisor: Hruška, Zdeněk
Referee: Karlovec, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7228
Keywords: daňové zvýhodnění;důchodová reforma;penzijní fond;penzijní připojištění;penzijní společnost;státní příspěvek
Keywords in different language: tax relief;pension reform;pension fund;pension;company pension;state contribution
Abstract: Obsahem této bakalářské práce je deskripce nově vzniklého důchodového systému, zavedeného v rámci důchodové reformy, spuštěné 1.1.2013 v ČR. Práce nejprve obsahuje část teoretickou, která popisuje vznik a vývoj penzijního systému v ČR a komparaci systémů penzijních pojištěních fungujících ve vybraných zemích. Důležitý je také popis role a významu v rámci důchodové reformy, kterou zastávají penzijní společnosti, transformované z penzijních fondů. Penzijní fondy obhospodařovaly do počátku roku 2013 penzijní připojištění se státním příspěvkem. Tento spořící produkt v sobě skýtá popsané výhody státního příspěvku a daňového zvýhodnění. Praktická část je zaměřena na komparaci penzijních fondů, popis nových spořících pilířů a krátké nastínění důchodové reformy penzijního systému na Slovenku. Významným prvkem práce je také výzkum provedený pomocí dotazníkového šetření a analýza využití daňového zvýhodnění u konkrétního podniku.
Abstract in different language: The content of this work is a description of the newly established pension system implemented in the framework of a pension system reform in Czech Republic launched on 1st of January 2013. Beginning of the thesis contains a theoretical part, which describes the origin and development of the pension system in the Czech Republic and comparison of pension scheme systems operating in selected countries. In the framework of the pension reform are also important the role and importance of pension companies transformed from pension funds. The pension funds managed pension supplementary insurance with a state contribution till beginning of year 2013. This saving product provides described advantages of the state contribution and tax relief. The practical part is focused on the comparison of pension funds, description of the new pillars and short outline of the pension system in Slovakia. An important element of the work is a research conducted through a questionnaire survey and analysis of the tax advantages of a particular company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ladislav-URBAN-BP.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
urban.pdfPosudek vedoucího práce673,79 kBAdobe PDFView/Open
urban.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce613,54 kBAdobe PDFView/Open
urban.PDFPrůběh obhajoby práce163,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7228

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.