Title: Komparace zdanění příjmu fyzických osob v ČR a Švédsku
Other Titles: Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden
Authors: Wolfová, Veronika
Advisor: Hruška, Zdeněk
Referee: Karlovec, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7232
Keywords: daň z příjmu fyzických osob;Česká republika;Švédsko;komparace;daňový systém;přímá daň
Keywords in different language: personal income tax;Czech republic;Sweden;comparison;tax system;direct tax
Abstract: Bakalářská práce s názvem "Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a ve Švédsku" se zabývá porovnáním zdanění příjmů fyzických osob v obou zemích za rok 2013 a praktickými příklady zdanění. Hlavním cílem je analýza a následná komparace zdanění příjmů fyzických osob v České republice a ve Švédsku. Teoretická část popisuje obecnou historii daní, historii daní v těchto zemích, jejich obecnou charakteristiku a nastínění politického systému. Dále specifikuje základní pojmy týkající se daňové problematiky. Teoretická část se také zabývá podrobnějším popisem daňových systémů příslušných zemí a následně jejich srovnáním, které bude specifikováno v praktické části této práce. Praktická část se věnuje komparaci zdanění příjmů fyzických osob a poukazuje na výrazné rozdíly mezi nimi. Fyzická osoba je zde charakterizována ze tří pohledů, a to jako zaměstnanec, podnikatel a jako fyzická osoba, která má příjmy zároveň ze zaměstnání i z podnikání. Na závěr práce jsou shrnuty nejdůležitější zjištěné rozdíly, ze kterých podle očekávání vyplývá, že zdanění fyzických osob ve Švédsku je téměř ve všech zmíněných variantách oproti České republice výrazně vyšší.
Abstract in different language: This Bachelor thesis entitled "The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden" deals with a comparison of a personal taxation in both countries in 2013 and with the practical examples of taxation. The main objective is the analysis and subsequent comparison of the personal taxation in the Czech Republic and Sweden. The theoretical part describes the general history of taxes and the history of taxation in both countries, the general characteristics of both countries and the outline of the political system. It also explains the basic concepts related to the tax issues. The theoretical part also deals with more detailed description of tax systems of the countries and their comparison which is more specified in the practical part of this work. The practical part is devoted to a comparison of the personal taxation and highlights the differences of the personal taxation. A natural person is characterized from three perspectives - employee, entrepreneur and a natural person who has income both from employment and business. The most important differences are briefly summarized at the end of the bachelor thesis. The most important findings of differences according to which is expected that personal taxation is in almost all variants significantly higher in Sweden compared to Czech Republic are summed up at the end of this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WOLFOVA-Komparace zdaneni prijmu fyzickych osob v CR a ve Svedsku.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
wolfova.pdfPosudek vedoucího práce619,73 kBAdobe PDFView/Open
wolfova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce615,31 kBAdobe PDFView/Open
wolfova.PDFPrůběh obhajoby práce147,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7232

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.