Název: Analýza efektivnosti podnikových výrobních procesů
Další názvy: Analysis of firms production processes effectiveness
Autoři: Vašatová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Singerová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7238
Klíčová slova: výrobní proces;efektivita výrobního procesu;sledování efektivity;Kaizen;plynulost výroby
Klíčová slova v dalším jazyce: production process;production process effectiveness;effectiveness monitoring;Kaizen;fluency of production
Abstrakt: Bakalářská práce popisuje a hodnotí výrobní procesy podniku, především pak analyzuje efektivitu výrobních procesů, v závěru práce jsou navržena některá zlepšení. Společnost Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o., která se zabývá výrobou elektrokomponentů, má více než dvacetiletou tradici a zkušenosti na domácím i světovém trhu. V bakalářské práci jsou také popisovány uznávané japonské metody používané pro zvýšení efektivity výroby a celkového chodu podniku. Autorka se snaží zjistit slabá místa ve výrobních procesech, na základě toho doporučovat taková opatření, která by napomáhala firmě ke snížení výrobních nákladů. Zároveň jde také o to, aby byla zachována kvalita výrobků a s tím související konkurenceschopnost firmy na trhu. V práci je také popsána charakteristika podniku, jeho vývoj od samotného založení, hospodářské výsledky posledních let a teoretické poznatky o jednotlivých metodách, které se zabývají efektivností výrobních procesů. Druhá část práce je věnována jednotlivým sférám výroby, jejich podrobné analýze a návrhům na taková opatření, jež by zajistila úspornější výrobu. Smyslem bakalářské práce byla snaha hledat a nacházet stále nové způsoby vedoucí ke zdokonalování výrobních cyklů a k následnému uspoření nákladů na výrobu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis describes and evaluates firm´s production processes, but more importantly it analyses production processes´ effectiveness. At the end of this thesis some improvements are suggested. The company Integrated Micro-Electronics Czech Republic, Ltd. that specialises in production of electro components and has a twenty-year long tradition and experience on the domestic and international markets. Respected Japanese methods used for increasing of production effectiveness and overall firm´s operation are described in this work as well. The author is making an attempt to discover weak spots in production processes and based on the findings recommend such measures that could help the company decrease production costs. At the same time the products quality and competitive ability are to be kept. This work also describes characteristics of the company, its development since its foundation, profits and theoretical knowledge of single methods that focuses on production processes effectiveness. The second part of the thesis deals with single production phases, their detailed analysis and suggestions of such measures that could maintain cost-saving production. The purpose of this bachelor thesis was an attempt to search and find new ways leading to improvements of production cycles and consequent production cost saving.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vasatova.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasatova v.pdfPosudek vedoucího práce782,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasatova o.pdfPosudek oponenta práce547,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasatova ob.pdfPrůběh obhajoby práce258,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7238

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.