Title: Návrh logistického systému pro sběr a energetické využití objemného domovního odpadu
Other Titles: Proposal of the logistic system for the collection and energy utilization of the bulky household waste
Authors: Beneš, Pavel
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Pašek, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7255
Keywords: logistický systém;objemný odpad;sběr;energetické využití
Keywords in different language: logistics system;bulky waste;collection;energy utilization
Abstract: Cílem práce byl návrh logistického systému pro sběr objemného domovního odpadu a jeho energetické využití v Plzeňském kraji. Nejprve bylo provedeno vyhodnocení zkušenosti s objemným odpadem v ČR a zahraničí. Návrh dále vychází z analýzy stávající produkce a nakládání s objemným odpadem, ale také ze složení objemného odpadu v Plzeňském kraji a možností jeho energetické využití. Návrh předpokládá zavedení odděleného sběru energeticky využitelných objemných odpadů v současné síti sběrných dvorů v Plzeňském kraji. Na něj navazuje úprava této části objemného odpadu na alternativní paliva v místě jeho předpokládané energetické spotřeby. Návrh řeší technické a organizační předpoklady pro zavedení tohoto systému a hodnotí jeho přínosy z hlediska ekologického, energetického a ekonomického.
Abstract in different language: The aim of the work was the proposal of logistic system for the collection of bulky household waste and energy utilization in the Region. First, an evaluation of the experience of bulky waste in the Czech republic and abroad. Furthermore, the proposal is based on an analysis of existing production and handling of bulky waste but also the composition of bulky waste in the Region and the options of its energy utilization. The proposal envisages the introduction separate collection of energetic exploitable bulky waste in the current network of collection points in the Region. This is followed by the treatment of bulky waste to alternative fuel in place of the expected energy consumption. The proposal addresses the technical and organizational prerequisites for the implementation of this system and evaluates benefits in terms of environmental, energy and economic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-PBenes2013-final.pdfPlný text práce9,78 MBAdobe PDFView/Open
053789_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce350,52 kBAdobe PDFView/Open
053789_oponent.pdfPosudek oponenta práce435,83 kBAdobe PDFView/Open
053789_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce249,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7255

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.