Název: Islámská rétorika v průběhu egyptských parlamentních voleb 2011-2012
Další názvy: Islamic Rhetoric in the Egyptian Parliamentary Elections 2011-2012
Autoři: Kobelčuková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Sobotková, Veronika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7273
Klíčová slova: rétorika;parlamentní volby;Egypt;Muslimské bratrstvo;Salafíja;strana an-Núr;Strana svobody a spravedlnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: rhetoric;parliamentary elections;Egypt;the Muslim brotherhood;Salafists;al-Nour party;the Freedom and Justice party
Abstrakt: Práce se zabývá islámskou rétorikou, která měla zásadní vliv na nadcházející události spojené s politickou transformací.Pro pochopení nadcházejícíh událostí jsou krátce popsány poměry za Mubárka, Arabské jaro a následující pád prezidenta Husního Mubáraka. Zmíněna je i povaha egyptské společnosti a náboženské cítění, politické poměry a zázemí volební kampaně a vznik islamistických stran. Hlavní část se zabývá islámskou rétorikou jednotlivých stran. Islámská rétorika byla slyšitelná, viditelná a hmatatelná a objevovala se v rámci jednotlivých stran, na ulicích, v mešitách a v médiích. V závěru jsou popsány příčiny úspěchu islamistů v parlametních volbách 2011-2012 a prokázání vlivu islámské rétoriky na výsledky voleb.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with Islamic rhetoric that had an impact on upcoming events related to political transformation. To understand the upcoming events are briefly described conditions during Mubark´s era, Arab Spring and the subsequent fall of the President Hosni Mubarak. Mentioned is the nature of Egyptian society and religious beliefs, political circumstances and background of the election campaign and the emergence of Islamist parties. The main part deals with Islamic rhetoric of the parties. Islamic rhetoric was audible, visible and palpable and appeared within each party on the streets, in the mosques and in the media. In conclusion are desribed the causes of the success of Islamists in parliamentary elections 2011-2012 and demonstrates the influence of Islamic rhetoric on the election results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
PDF diplomka.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kobelcukova.pdfPosudek vedoucího práce245,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kobelcukova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce313,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kobelcukova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce102,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7273

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.