Title: Islámská rétorika v průběhu egyptských parlamentních voleb 2011-2012
Other Titles: Islamic Rhetoric in the Egyptian Parliamentary Elections 2011-2012
Authors: Kobelčuková, Petra
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Sobotková, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7273
Keywords: rétorika;parlamentní volby;Egypt;Muslimské bratrstvo;Salafíja;strana an-Núr;Strana svobody a spravedlnosti
Keywords in different language: rhetoric;parliamentary elections;Egypt;the Muslim brotherhood;Salafists;al-Nour party;the Freedom and Justice party
Abstract: Práce se zabývá islámskou rétorikou, která měla zásadní vliv na nadcházející události spojené s politickou transformací.Pro pochopení nadcházejícíh událostí jsou krátce popsány poměry za Mubárka, Arabské jaro a následující pád prezidenta Husního Mubáraka. Zmíněna je i povaha egyptské společnosti a náboženské cítění, politické poměry a zázemí volební kampaně a vznik islamistických stran. Hlavní část se zabývá islámskou rétorikou jednotlivých stran. Islámská rétorika byla slyšitelná, viditelná a hmatatelná a objevovala se v rámci jednotlivých stran, na ulicích, v mešitách a v médiích. V závěru jsou popsány příčiny úspěchu islamistů v parlametních volbách 2011-2012 a prokázání vlivu islámské rétoriky na výsledky voleb.
Abstract in different language: This work deals with Islamic rhetoric that had an impact on upcoming events related to political transformation. To understand the upcoming events are briefly described conditions during Mubark´s era, Arab Spring and the subsequent fall of the President Hosni Mubarak. Mentioned is the nature of Egyptian society and religious beliefs, political circumstances and background of the election campaign and the emergence of Islamist parties. The main part deals with Islamic rhetoric of the parties. Islamic rhetoric was audible, visible and palpable and appeared within each party on the streets, in the mosques and in the media. In conclusion are desribed the causes of the success of Islamists in parliamentary elections 2011-2012 and demonstrates the influence of Islamic rhetoric on the election results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PDF diplomka.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
Kobelcukova.pdfPosudek vedoucího práce245,58 kBAdobe PDFView/Open
Kobelcukova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce313,22 kBAdobe PDFView/Open
Kobelcukova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce102,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7273

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.