Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHrdlička, Karel
dc.contributor.authorProšková, Tereza
dc.contributor.refereeTydlitátová, Věra
dc.date.accepted2013-06-05
dc.date.accessioned2014-02-06T12:28:45Z
dc.date.available2012-06-05cs
dc.date.available2014-02-06T12:28:45Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-30
dc.identifier53292
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7277
dc.description.abstractPráce je zaměřena na současné fungování neortodoxních židovských komunit v České republice, přičemž bude brán zřetel jak na židovské obce, tak na židovské organizace, které v České republice v současnosti fungují. V rámci práce bude nabídnut také stručný výklad historie, vývoje a hlavních principů ortodoxního, konzervativního a liberálního (reformního) judaismu. Zabývat se budeme také vznikem a historickými a sociálními podmínkami vzniku židovského osvícneství, haskaly. V práci bude nabídnuta analýza historického vývoje židovstva v poválečném Československu od 50. let do vzniku samostatné České republiky v kontextu soudobé politické situace a také zpracování tématu krize židovské identity a religiozita tzv. druhé generace. Nedílnou součástí práce jsou výpovědi respondentů z jednotlivých obcí a organizací, kteří se vyjadřovali k jejich současnému fungování z hlediska náboženského, sociálního i kulturního.cs
dc.format106 s. (154 033 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectŽidécs
dc.subjectžidovská obeccs
dc.subjectžidovská organizacecs
dc.subjectžidovská komunitacs
dc.subjectŽidé v Československucs
dc.subjectkonverzecs
dc.subjectprávo návratucs
dc.subjectneortodoxní judaismuscs
dc.subjectortodoxní judaismuscs
dc.subjectkonzervativní judaismuscs
dc.subjectliberální judaismuscs
dc.subjectreformní judaismuscs
dc.subjectrespondentcs
dc.subjecthalachacs
dc.subjecthaskalacs
dc.subjectnáboženská praxecs
dc.subjectžidovská identitacs
dc.titleNeortodoxní židovské komunity v České republicecs
dc.title.alternativeUnorthodox Jewish Communities in the Czech Republicen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra blízkovýchodních studiícs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work is focused on the current functioning of unorthodox Jewish communities in the Czech Republic, taking into account both the Jewish community and the Jewish organizations in the Czech Republic is currently working. The work will be offered a brief explanation of the history, development and the main principles of Orthodox, Conservative and Liberal (Reform) Judaism. We will also deal with the emergence of a historical and social conditions of the Jewish osvícneství, Haskalah. The paper will be an analysis of the historical development of the Jews in postwar Czechoslovakia from 50 years into the independent Czech Republic in the context of contemporary political situation, as well as the topic for the crisis of Jewish identity and religiosity so-called second generation. An integral part of the work are allegations of respondents from individual communities and organizations who expressed their current functioning in terms of religious, social and cultural.en
dc.subject.translatedJewsen
dc.subject.translatedjewish communityen
dc.subject.translatedjewish organizationsen
dc.subject.translatedJews in Czechoslovakiaen
dc.subject.translatedconversionen
dc.subject.translatedlaw of returnen
dc.subject.translatedunorthodox judaismen
dc.subject.translatedorthodox judaismen
dc.subject.translatedconservative judaismen
dc.subject.translatedliberal judaismen
dc.subject.translatedreform judaismen
dc.subject.translatedrespondenten
dc.subject.translatedhallakhahen
dc.subject.translatedhaskalahen
dc.subject.translatedreligious practiceen
dc.subject.translatedjewish identityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka.pdfPlný text práce608,29 kBAdobe PDFView/Open
Novotna.pdfPosudek vedoucího práce338,31 kBAdobe PDFView/Open
Novotna.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce391,76 kBAdobe PDFView/Open
Novotna.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce114,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.