Název: Eridu - sídlo boha moudrosti Enkiho v sumerské Mezopotámii
Další názvy: Eridu - Seat of Enki, the God of Wisdom in Sumerian Mesopotamia
Autoři: Tesárková, Alžběta
Vedoucí práce/školitel: Charvát, Petr
Oponent: Pecha, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7285
Klíčová slova: Eridu;Enki;Abzu;Abú Šahrajn;Mezopotámie;chrám;zikkurat;mytologie;sumerští bohové;antropogonie;kosmogonie
Klíčová slova v dalším jazyce: Eridu;Enki;Abzu;Abu Shahrain;Mesopotamia;temple;ziggurat;mythology;sumerian gods;anthropogony;cosmogony
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá starověkým mezopotamským městem Eridu. Práce je rozdělená do dvou hlavních segmentů. První se věnuje historicko-archeologické části. Představuje nejzajímavější nálezy na Tell Abú Šahrajn, popisuje chrám, zikkurat a zaměřuje také svou pozornost na eridské pohřebiště. Politická historie není příliš obsáhlá, protože město nikdy skutečně nefungovalo jako politické centrum. Druhá část má za cíl představit hlavní svatyni zvanou Eabzu a její mytický archetyp Abzu a především se zaměřuji na boha Enkiho - pána sladkých vod, boha moudrosti, magie, rituálů, držitele božských mocí me, určovatele osudů, řádu světa a na jeho zásadní roli v kosmogonii a antropogonii.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is trying to introduce the city of Eridu. Work is divided into two main parts. The first section is historical and archaeological. It presents the most interesting findings on the Tell Abu Shahrain, describes temple, ziggurat and focuses attention on the unique cemetery in Eridu. The political history of Eridu is not too comprehensive because the city never been political center. The second section aims to introduce the main sanctuary called Eabzu and its mythical archetype Abzu. The biggest part of this thesis is devoted to Enki - lord of the freshwater sea, god of wisdom, magic, rituals, keeper of divine powers, master shaper of fates and the world order and his crucial role in the cosmogony and anthropogony.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Alzbeta Tesarkova.pdfPlný text práce53,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tesarkova-v..pdfPosudek vedoucího práce296,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tesarkova-o..pdfPosudek oponenta práce288,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tesarkova.pdfPrůběh obhajoby práce107,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7285

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.