Název: Genius Loci - cyklus maleb
Další názvy: Genius Loci - cycle of paintings
Autoři: Vlčková, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Oponent: Podlipský, Rudolf
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7311
Klíčová slova: genius loci;hřbitovy;olejomalba;roční období;Olšanský hřbitov;fotografie;malba na plátno
Klíčová slova v dalším jazyce: genius loci;cemeteries;oil painting;four seasons;Olšany cemetery;photography;painting on canvas.
Abstrakt: Diplomová práce nám představí několik pohledů na místa Olšanského hřbitova v Praze. Dle zadání jsem se snažila zprostředkovat genius loci do pěti olejomaleb. Skrze něž je možné se ponořit do různých pocitů sepjatých s atmosférou prostředí. Na začátek připomenu historii tohoto pietního místa, a zároveň se pokusím nastínit jeho charakter. V hlavní části diplomové práce představuji jednotlivé obrazy, kde rozepisuji postup, použití materiálů a technik. A také popisuji obsah maleb a vztahy vůči vybraným fotografiím. V didaktické části pro studenty SUŠ jsem vycházela z poznávání funerálního umění v prostředí Olšanského hřbitova. Studenti v rámci metodické řady zachytí prostřednictvím fotoaparátu vlastní záběry z místa hřbitova. Ty budou podkladem pro malbu olejovými barvami na plátno v ateliéru. Každý si vytvoří jeden obraz, který by měl vyjádřit atmosféru, nebo pocity z tohoto místa, které chce sám autor představit.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis presents us with several views of places in Olšany Cemetery in Prague. In line with the specification, I tried to convey the genius loci into five oil paintings. Through these, it is possible to immerse yourself into various feelings interrelated with the atmosphere of the environment. At the start, I remind the reader of the history of this memorial site, and I also try to outline its character. In the main part of the diploma thesis, I present individual pictures, where I detail the procedure, use of materials and techniques. And I also describe the content of the paintings and relationships with selected photographs. In the didactic part for students of high schools of art, I took my starting points as a comparison of funeral art in the environment of a cemetery. In terms of the methodological progression, students capture their own shots from places around the graveyard with a camera. These will provide a basis for oil painting on canvas in the studio. Everybody will create one picture, which should express the atmosphere and feelings of this place which the author himself or herself wants to present.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Vlckova_Adela.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VLCKOVA_posudek_vedouci_Polacek_2013.PDFPosudek vedoucího práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VLCKOVA_posudek_oponent_Podlipsky_2013.PDFPosudek oponenta práce2,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Vlckova Adela_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7311

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.