Title: Apokalypsa (Praktická práce)
Other Titles: Apocalypse (Practical work)
Authors: Veselá, Klára
Advisor: Kornatovský, Jiří
Referee: Vančát, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7326
Keywords: apokalypsa;konec světa;Zjevení Janovo;osobní apokalypsa;arteterapie;abstraktní umění;pozitivní myšlení
Keywords in different language: apocalypse;end of world;Revelation;personal apocalypse;art therapy;abstract art;positive thinking
Abstract: Cílem mé práce bylo vytvořit cyklus pěti až šesti děl, kterými bych reagovala na téma Apokalypsa. V textu se zabývám přístupem lidí a různých náboženství k apokalypse, jejím výtvarným zpracováním v dějinách. Protože jsem se ve svých dílech soustředila na ztvárnění osobní apokalypsy, zabývám se v textu také arteterapií, reflexí vzniklých děl a jejich vývojem. Dále uvádím shrnutí abstraktních uměleckých stylů 20. století, jejichž principy souvisí s mými obrazy. V didaktické části se snažím odhalit možnosti tématu apokalypsa a úskalí osobní apokalypsy jako arteterapie ve školním prostředí.
Abstract in different language: In my work I focused to create a cycle of five to six paintings in which I reflected the theme of apocalypse. In the text part I deal with different attitudes of people and religious groups to the apocalypse and with its artistic processing in history. As I am focused on the personal apocalypse in art, I also deal with the art therapy, reflection of my artworks and their development. The text part also mentions the summary of abstract art styles of the 20th century because their principles are connected with my paintings. The didactic part tries to detect the possibilities and difficulties of the personal apocalypse like art therapy in the school setting.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Apokalypsa_Diplomova prace_Bc. Klara Vesela.pdfPlný text práce4,59 MBAdobe PDFView/Open
VESELA_posudek_vedouci_Kornatovsky_2013.PDFPosudek vedoucího práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
VESELA_posudek_oponent_Vancat_2013.PDFPosudek oponenta práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Vesela Klara_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,42 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7326

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.