Název: Rámcový vzdělávací program jako východisko pro inovace učitelovy práce (digitální technologie jako nový fenomén české Výtvarné výchovy )
Další názvy: Framework Education Programme as a starting point for innovation of teacher?s work (digital technologies as a new phenomenon of Czech Art Education)
Autoři: Tyrpeklová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Zikmundová, Vladimíra
Oponent: Uhl Skřivanová, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7328
Klíčová slova: digitální technologie;Rámcový vzdělávací program;výzkumná sonda;dotazník;Plzeňský kraj;Facebook;multimédia;intermédia;základní umělecká škola;gymnázium;alternativy digitálních technologií;výtvarná výchova;legislativa
Klíčová slova v dalším jazyce: information technology;Framework educational programme;research project;questionnaire;Pilsen region;Facebook;multimedia;intermedia;art school;grammar school;alternative digital technology;art education;legislation
Abstrakt: Diplomová práce charakterizuje pole digitálních technologií ve výtvarné výchově v Plzeňském regionu. Středem zájmu jsou především gymnázia a vybraný okruh základních uměleckých škol. V úvodní části polemizuji formou osobního dialogu na téma nutnosti užívání těchto digitálních technologií zavedením RVP, následuje stěžejní část-výzkumná sonda, ze které kontinuálně ústí interpretování této praktické části. Závěr se snaží o navrhnutí alternativních možností, jak využívat tyto nové technologie ve výtvarné výchově, abychom se mohli alespoň dotknout nových médií, která by už v našem předmětu neměla být aplikována latentně, ale především bychom je měli konstruktivně přetvářet.
Abstrakt v dalším jazyce: The present Diploma Thesis characterizes the area of digital technology in the art education in the region of Pilsen. The main interest is primarily focused on high schools and the selected number of art schools. In the first part there is the personal dialogue dealing with the topic of the need for the use of digital technology by the implementation of Framework Education Programme into the art education. This part was followed by the most crucial part-research which continuously gives the interpretation of this practical part. The conclusion endeavours to propose the alternative ways to use these new technologies in the art education, so that we can at least touch the new media which in the art education should not be applied in the latent way, but above all we should constructively transform them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KVK) / Theses (DEA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Lenka Tyrpeklova.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tyrpeklova-Scan-vedouci-Zikmundova-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tyrpeklova-Scan-oponent-Uhl Skrivanova-2013.PDFPosudek oponenta práce3,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Tyrpeklova Lenka_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7328

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.