Název: Lidské osudy - cyklus dokumentárních fotografií věnovaný lidem z léčebny pro dlouhodobě nemocné
Další názvy: Human lives - a series of documentary photographs dedicated to people from hospitals for the chronically ill
Autoři: Gracíková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Oponent: Komzáková, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7342
Klíčová slova: fotografie;senioři;arteterapie;dokumentární fotografie
Klíčová slova v dalším jazyce: photography;seniors;art therapy;documentary photography
Abstrakt: Cílem mé diplomové práce je vytvoření cyklu dokumentárních fotografií věnovaný lidem z léčebny pro dlouhodobě nemocné v městské nemocnici Privamed. Cyklus šestnácti černobílých digitálních fotografií o velikosti 30x40 cm je doplněn teoretickou částí, která je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole představím dokumentární fotografii a sociální fotografii z obecného hlediska. Druhá část pojednává o autorech, kteří mne inspirovali. Další část je doplněna popisem zdravotnického zařízení a cílem projektu, ve kterém jsem fotografovala dokument. Ve čtvrté kapitole představím můj cyklus fotografií - Lidské osudy. Tento cyklus je rozdělen na čtyři části - podle čtyř pacientů. A v neposlední řadě pátá kapitola, ve které jsem sepsala doporučení pro fotografa obdobného arteterapeutického projektu. Celá teoretická část diplomové práce je věnována významu dokumentární fotografie z hlediska vizuálního definování sociálně společenské a arteterapeutické péče.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to create a series of documentary photographs dedicated to the people of Long-term treatment in a city hospital Privamed. Cycle sixteen black and white digital images of size 30x40 cm is accompanied by a theoretical part, which is divided into five chapters. The first chapter will introduce documentary photography and social photography in general terms. The second part deals with the authors who inspired me. Another part is accompanied by a description of the medical device to a project in which I photographed document. In the fourth chapter introduce my series of photographs - human destiny. This cycle is divided into four parts - the four patients. Finally, the fifth chapter, in which I wrote a recommendation for a photographer of similar art therapy project. The entire theoretical part of the thesis is devoted to the importance of documentary photographs from the visual definition of social art therapy and social care.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KVK) / Theses (DEA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Gracikova_Lidske_osudy.pdfPlný text práce3,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gracikova-scan-V-Masek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gracikova-scan-O-komzakova-2013.PDFPosudek oponenta práce3,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Gracikova Lenka_2013.PDFPrůběh obhajoby práce514,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7342

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.